หน้าแรก >> รายงาน >> กิจการสภา

 กิจการสภา

  28 มกราคม 2561 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาฯ
2018-01-12
2 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลางว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการเมืองฝ่ายบริหาร
2018-01-12
3 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่ 3 2555
2018-01-12
4 สำเนารายงานการประชุม สมัยที่ 2/2555
2018-01-12
5 รายชื่อคณะผู้บริหาร
2018-01-12