หน้าแรก >> เอกสาร

 เอกสาร (35)

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

 
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 ภป.1 (แบบแสดงรายการภาษีป้าย)
2024-01-15
2 แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าาหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ในการนำความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ได้รับจากการรับการอบรมไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน
2022-06-07
3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
2020-11-30
4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา
2020-11-30
5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)
2020-11-30
6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น)
2020-11-30
7 หนังสือค้ำประกันการจ้างพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2020-11-04
8 เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
2020-11-04
9 เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป)
2020-11-04
10 สัญญาจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2020-11-04
11 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน มาตรา 29
2020-06-15
12 หนังสือรับรอง ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม / สถาปัตยกรรมครบคุม
2020-06-15
13 หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในทีดิน
2020-06-15
14 ใบมอบอำนาจ
2020-06-15
15 ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และตามเทศบัญญัติเทศตำบลบ้านกลาง
2020-06-15
16 แบบคำขอรับรองการปลูกสร้าง
2020-06-15
17 คำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแปลน
2020-06-15
18 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
2020-06-15
19 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2020-06-15
20 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
2020-06-15
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
942
 เมื่อวาน 
1,045
 เดือนนี้ 
27,706
 เดือนที่ผ่านมา 
40,915
 ปีนี้ 
183,806
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,167,266
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561