หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ตัดสินการประกวด “หมู่บ้านปลอดขยะ Zero Waste” ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
 

ตัดสินการประกวด “หมู่บ้านปลอดขยะ Zero Waste” ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

         

วันนี้ (26 เม.ย. 62) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลางโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินการประกวด “หมู่บ้านปลอดขยะ Zero Waste” ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงพื้นที่ทั้ง 12 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เพื่อประเมินและให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์การประกวดโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งจากผลการให้คะแนนของคณะกรรมการฯ ปรากฏว่า 1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
1)บ้านประตูโขง หมู่ที่ 10 ได้รับเงินรางวัล  จำนวน 3,000 บาท 
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านแจ่มพัฒนา หมู่ 12 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,500 บาท 
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านศรีชุม หมู่ 5 ได้รับเงินรางวัล จำนวน  2,000 บาท
และ
4) รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ บ้านกลาง หมู่ 9 และบ้านร่องส้าว หมู่ 7 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรทุกรางวัล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามนโยบายของจังหวัดลำพูน รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ในการรักษาความสะอาด ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมตามหลัก 3 Rs และจะมีการมอบรางวัล ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน นี้
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 53 คน