หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10/2563 ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลบ้านกลางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชุน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10/2563 ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลบ้านกลางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชุน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

         

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10/2563 ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลบ้านกลาง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชุน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่าการท่องเที่ยวชุมชน คือ การท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นผู้กำหนดกระบวนการ ทิศทาง และรูปแบบการท่องเที่ยวของตนเอง ซึ่งการท่องเที่ยวที่จัดโดยชุมชนนั้นมีจุดขายที่หลากหลาย ทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต การอนุรักษ์ รวมทั้งมีการพัฒนารูปแบบเพื่อสร้างความยั่งยืนสู่คนรุ่นลูกหลานและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม         ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว มีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์               กับคนในสังคมให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ยวทั่วไปให้ความสำคัญ                  กับนักท่องเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่อ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นกำลังใจหรือสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานอนุรักษ์ทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม นั้น เทศบาลตำบลบ้านกลางจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น.              ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน ประธานกองทุนหมู่บ้าน ประธานกลุ่มอาชีพ ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ผู้ประกอบการที่พัก ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า           และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 80 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน            อบรมให้ความรู้เรื่อง “นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนของรัฐบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และความสำคัญของการท่องเที่ยวชุมชน องค์ประกอบรูปแบบ หลักการดำเนินงานส่งเสริม  การท่องเที่ยว การวางแผนและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน” และ “มาตรฐาน ด้านแหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานบริการ มาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยวมาตรฐานการเป็นมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม รวมถึง            การจัดทำแผนด้านการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม” โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐ              
  จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563ได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 053-090711 ต่อ 601-604 ในวันและเวลาราชการ

 

*************************************

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 22 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
235
 เมื่อวาน 
297
 เดือนนี้ 
3,411
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
78,227
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
241,674
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561