หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

การฝึกอาชีพ “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต”

 โดย Administrator วันพุธที่ 5 กันยายน 2561
 

การฝึกอาชีพ “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต”

         

วันนี้ (5 ก.ย. 61) เวลา 09.00 น. นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอาชีพ “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต” ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ได้จัดอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำศิลปะประดิษฐ์ ระยะเวลา 18 ชั่วโมง ให้กับประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 21 คน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯดังกล่าว ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์  / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์  / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 88 คน