หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ” ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม Convention (A-B-C) โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

 โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ” ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม Convention (A-B-C) โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

         

วันนี้ (13 ก.ย. 61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม Convention (A-B-C) โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายให้นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ” ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม Convention (A-B-C) โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ต่อยอดแนวคิด พัฒนากิจกรรมการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อม และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งร่วมมือกันลดมลพิษจากขยะพลาสติก (Beat Plastic Pollution) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อช่วยยกระดับท้องถิ่นไทยสู่มาตรฐานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนได้ด้วยตัวเอง ในการนี้ได้มีการมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระดับภาค ประจำปี 2561 ที่ได้รับรางวัลระดับดี ดีมาก และระดับดีเยี่ยม ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีและขยายแนวคิดเรื่องการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปสู่เทศบาลต่างๆ ทั่วประเทศ นั้น
  จากการประเมินฯ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับภาค ประจำปี 2561 ในระดับดี จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนเข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ จากนายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ด้วย 
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและฐานเรียนรู้ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” “City Change: พัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วม... สู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  และนิทรรศการผลงานโดดเด่น เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลฯ และองค์การบริหารส่วนตำบล, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่ 1 – 16, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด, สถาบันการศึกษา, วิทยากรกระบวนการ, วิทยากรบรรยาย/เสวนา/ให้องค์ความรู้ และแกนนำชุมชน เข้าร่วมประชุม กว่า 1,000 คน 
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 78 คน