หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
            ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๙๗.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๕ ตารางเมตร บริเวณหมู่บ้านฝ้ายคําแลนด์ หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ยาก (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
            ประกาศเทศบาลตําบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสํานักงานกองช่าง ความกว้างไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๑.๐๐ ตารางเมตร บริเวณภายในสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านกลาง หมูที่ ๙ บ้านกลาง (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง) ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
            ประกาศเทศบาลตําบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง เลียบลํานํ้าแม่ตีบ แบบแผ่นเสียบอัดแรงพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบลํานํ้าแม่ตีบ หมู่ที่ ๙ บ้านกลาง (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง) ครั้งที่ ๒ ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
            ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง เลียบลำน้ำแม่ตีบแบบแผ่นเสียบอัดแรงพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวรเลียบลำน้ำแม่ตีบ หมู่ 9 ตำบลบ้านกลาง...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
            ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
            ประกาศเทศบาลตําบลบ้านกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง เลียบลํานํ้าแม่ตีบ แบบแผ่นเสียบอัดแรงพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบลํานํ้าแม่ตีบ หมู่ที่ ๙ บ้านกลาง (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
            ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
            ประกาศเทศบาลตําบลบ้านกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารนราดิศร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณภายในสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านกลาง หมู่ที่ ๙ บ้...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
            ประกาศเทศบาลตําบลบ้านกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารนราดิศร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณภายในสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านกลาง หมู่ที่ ๙ บ้านกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
            ประกาศเทศบาลตําบลบ้านกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อย กว่า ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณภายในศูนย์กีฬา และนันทนาการจามเทวี เทศบาลตําบ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
189
 เมื่อวาน 
182
 เดือนนี้ 
2,190
 เดือนที่ผ่านมา 
8,769
 ปีนี้ 
38,225
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
201,672
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561