หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประชุมคณะกรรมการบริหารของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 1 /2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 1 /2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

         

วันนี้ (26 ต.ค. 61) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน จ่าสิบเอกธีระศักดิ์ อุปะละสกุล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 1 /2562 ประจำปีงบประมาณ  2562 มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561, รายงานสถานะการเงิน, จำนวนประชากรที่ใช้ในการสมทบงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และหลักเกณฑ์การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562, ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561, รายงานการติดตามโครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ และการพิจารณาร่างแผนโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง  เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 61 คน