หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

ปรับปรุงข้อมูล  โดย Administrator วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
 

ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

         

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น . ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายทวีป พรหมกลาง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 รับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/3 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ญัตติเรื่องเพื่อทราบเรื่องที่ 1 การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบ ร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. … ญัตติเรื่อง ขออนุมัติ ขอทำความตกลง ขออนุมัติยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ข้อ 94 ข้อ 95 และข้อ 96 กรณีดำเนินการจ่ายคืนเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น และญัตติเรื่องขอความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน จำนวน 5 โครงการ โดยมีนายชาตรี สุริยจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


******************
ผู้สื่อข่าว : นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ ,นางสาวเกวลิน ไชยมงคล
บรรณาธิการ : นางสาวนุชรี  สายแสน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร 0-5309-0711 ต่อ 711
 

*************************************

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ ,นางสาวเกวลิน ไชยมงคล / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ ,นางสาวเกวลิน ไชยมงคล / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 133 คน


โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
1,174
 เมื่อวาน 
609
 เดือนนี้ 
11,700
 เดือนที่ผ่านมา 
29,238
 ปีนี้ 
177,313
 ปีที่ผ่านมา 
245,518
   ทั้งหมด 
910,075
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561