หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

เปิดกิจกรรมวิชาการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง “กาดนัดหละอ่อนน้อย ตามรอยที่พ่อสร้าง” ประจำปีการศึกษา 2561 ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
 

เปิดกิจกรรมวิชาการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง “กาดนัดหละอ่อนน้อย ตามรอยที่พ่อสร้าง” ประจำปีการศึกษา 2561 ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง

          วันนี้ (8 ก.พ. 62) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิชาการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง “กาดนัดหละอ่อนน้อย ตามรอยที่พ่อสร้าง” ประจำปีการศึกษา 2561 ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมกับวัย มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ อดทน มีความกตัญญู รู้จักประหยัด มุ่งมั่นในการทำงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการคิด การทำงาน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง รักการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน และคณะครู-นักเรียน ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์  / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์  / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 63 คน