หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

 โดย Administrator วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
 

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

         

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2562 ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2562
“ทต.บ้านกลาง ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้”
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินงานตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติแนวคิด และปรับเปลี่ยนมุมมองของประชาชนในการสร้างมูลค่าขยะเป็นรายได้ ให้แก่ครัวเรือน/ชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย, การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน/ชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ตามหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการ หลักการ 3Rs คือ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) โดยการรณรงค์คัดแยกขยะ จัดอบรมให้ความรู้และในการดำเนินงานตามโครงการฯ
เทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงได้จัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของการคัดแยกขยะเหลือใช้ ผ่านความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่และเกิดประโยชน์ใช้สอยจริง โดยมีหลักเกณฑ์การประกวดฯ คือจะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หรือสิ่งของ เครื่องใช้ ที่ผ่านการใช้งานแล้วพร้อมหมดอายุการใช้งาน หรือวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือจากความต้องการ และไม่เป็นที่ต้องการจะใช้อีกต่อไป อาทิเช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม กระดาษประเภทต่างๆ เศษยาง เศษไม้ ซากบรรจุภัณฑ์ หรือเศษวัสดุธรรมชาติที่ไม่ใช้แล้ว ต้องไม่เป็นวัสดุที่เป็นอันตราย และสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมานั้นจะต้องสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยผู้เข้าประกวดเป็นตัวแทนจาก 12 หมู่บ้าน สามารถส่งผลงาน อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 ผลงาน พร้อมระบุชื่อผลงาน วัสดุเหลือใช้ แหล่งที่มาของวัสดุ โดยผลงานต้องมีขนาดเท่าของจริง หรือตามความเหมาะสม เน้นการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ หรือนำกลับมาใช้ซ้ำในวัตถุประสงค์ใหม่ เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,200 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศฯทุกรางวัล จึงขอเชิญชวนประชาชนหรือตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้านในตำบลบ้านกลาง ร่วมส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง          โดยกำหนดรับใบสมัครฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 090711 ต่อ 402 ตามวันและเวลาราชการ

 

*************************************

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 28 คน