หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประชุม และชี้แจงแนวนโยบายการพัฒนาตำบลบ้านกลาง ในการประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวน เพิ่มเติมและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562
 

ประชุม และชี้แจงแนวนโยบายการพัฒนาตำบลบ้านกลาง ในการประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวน เพิ่มเติมและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

         

วันนี้ (10 มิ.ย.62) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และชี้แจงแนวนโยบายการพัฒนาตำบลบ้านกลาง ในการประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวน เพิ่มเติมและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นการบูรณาการโครงการพัฒนาและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, กลุ่มพลังมวลชน, โรงพยาบาลหริภุญชัย รวมถึงการนิคมอุตสาหกรรมลำพูน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 40 คน