หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ทต.บ้านกลาง เชิญแอ่วตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจตำบลบ้านกลาง ดีเดย์ 4 เมษายนนี้

 โดย Administrator วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
 

ทต.บ้านกลาง เชิญแอ่วตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจตำบลบ้านกลาง ดีเดย์ 4 เมษายนนี้

          ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15/2561 ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
ทต.บ้านกลาง เชิญแอ่วตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจตำบลบ้านกลาง ดีเดย์ 4 เมษายนนี้

ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบหลักการให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดลำพูน(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยบูรณาการร่วมกัน นั้น                   
เทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงได้จัดทำ
โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินโครงการระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ บริเวณถนนด้านข้างหอพักบริษัทฮาน่าจำกัด หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล สามารถขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐให้เป็นรูปธรรม ส่งเสริมตลาดชุมชน เพื่อให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย มีพื้นที่ในการค้าขาย รวมทั้งยกระดับการค้าขายในชุมชน โดยมุ่งเน้นการขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมและพัฒนาตลาดใหม่ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า สินค้าเกษตร OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย                      
จึง
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวชม ชิม ช็อป และเลือกซื้อสินค้า ตลอดจนรับชมการแสดงบนเวที โดยจะมีพิธีเปิดตลาดประชารัฐอย่างเป็นทางการ ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนข้างหอพักบริษัทฮาน่า หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ภายในงานมีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย-หญิง และกำหนดให้มีตลาดประชารัฐทุกวันพุธที่ 1 และวันพุธที่ 3 ของเดือน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร. 053-090711 ต่อ 602 ในวันและเวลาราชการ

*************************  
นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตำบลบ้านกลาง
www.banklanglp.go.th
โทร 0-5309-0711-23 ต่อ 710   

*************************************

PR team / ข่าว

PR team / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 131 คน