หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
 

ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

         

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00น.ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ่าสิบเอกธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1  ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และ วาระพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2563 ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) โดยมีมิติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2563 ในขั้นรับหลักการ ซึ่งมี สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

*************************************

นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ข่าว

นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 22 คน