หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

วางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีปฐมกษัตรี แห่งนครหริภุญชัย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2562

 โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
 

วางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีปฐมกษัตรี แห่งนครหริภุญชัย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2562

         

วันนี้ (8 ส.ค.62) เวลา 08.00 น. ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  มอบหมายให้นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีปฐมกษัตรี แห่งนครหริภุญชัย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันทางจันทรคติขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อเมืองหริภุญชัย โดยมีพิธีทางศาสนาบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระนางจามเทวี พิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา จากหน่วยงาน องค์กร และกลุ่มพลังมวลชนในตำบลบ้านกลาง และประธานพิธีกล่าวสดุดีพระเกียรติพระนางจามเทวี โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานลูกจ้างเทศบาลฯ, ชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน, ชมรมรักษ์สุขภาพตำบลบ้านกลาง, กลุ่มพลังมวลชนตำบลบ้านกลาง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง และในช่วงเย็นจะมีการแสดงเทิดพระเกียรติ อาทิ การแสดงฟ้อนขันดอก, การฟ้อนหริภุญชัย, การฟ้อนเล็บถวายและการฟ้อนโคม เพื่อสักการะพระนางจามเทวี จากกลุ่มฟ้อนเล็บจิตอาสาตำบลบ้านกลาง, ชมรมฟ้อนสร้างบุญลำพูน, ชมรมอนุรักษ์ฟ้อนนครหริภุญชัย, ชมรมรักษ์สุขภาพตำบลบ้านกลาง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
ทั้งนี้ ได้จัดให้มีตลาดนัดสุขภาพ นำสินค้าผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง สมุนไพรในครัวเรือน มาจำหน่ายในงานอีกด้วย 

 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้, นายคมสันต์ พรมสนธิ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 21 คน