หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
 

เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2563 ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่าตามที่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาตำบล ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่วางไว้ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครอง            ส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.33/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำพูน แผนพัฒนาอำเภอ ที่มีห้วงระยะเวลาห้าปีเพื่อให้การดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ทั้งในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาตามที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561               และสอดคล้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.33/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ในการพัฒนา ด้านต่างๆ กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลางขึ้น เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะหรือแนวทาง      ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาตำบลบ้านกลางอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเทศบาลตำบลบ้านกลางจึงได้กำหนดจัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ในระดับตำบล ในวันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง  เพื่อเป็นการบูรณาการโครงการพัฒนาและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ นั้น จึงขอเรียนเชิญกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน , คณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมเวทีประชาคมระดับตำบล ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 053-090711 ต่อ 702 และ 703 ในวันและเวลาราชการ
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 45 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
96
 เมื่อวาน 
229
 เดือนนี้ 
4,623
 เดือนที่ผ่านมา 
16,355
 ปีนี้ 
123,292
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
286,739
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561