หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
 

ประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         

วันนี้ (7 ต.ค. 62) เวลา09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลบ้านกลางและประชาชนในพื้นที่ในการพัฒนา ด้านต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมได้เสนอข้อมูลแนวทางการพัฒนาด้านต่างของเทศบาตำบลบ้านกลางเพื่อเทศบาลตำบลบ้านกลางจะได้รวบรวมข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาตำบลบ้านกลางอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปทั้งนี้ มีสัดส่วนประชาคมตำบลบ้านกลาง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง, หน่วยงานราชการ, ภาคเอกชน, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในตำบลบ้านกลางเข้าร่วมประชุม

 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์  / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้, นายคมสันต์ พรมสนธิ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 10 คน