หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

งานวันเทศบาล ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ เชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล

 โดย Administrator วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
 

งานวันเทศบาล ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ เชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล

         

วันนี้ ( 24 เม.ย. 61 ) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นประธานการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ เชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะและช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นองค์กรที่ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นหลัก และเป็นสิ่งเตือนใจให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชนในเขตเทศบาล ได้ตระหนักถึงความรัก ความสามัคคี ความเสียสละและความรับผิดชอบในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้า และเป็นการสร้างพลังของคนในท้องถิ่นให้มีความเข็มแข็งในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดพิธีทางศาสนา รับฟังการบรรยายธรรม หัวข้อ “ธรรมะกับการทำงาน” โดยท่านพระครูสุภัทรกิจจาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เจ้าอาวาสวัดร่องส้าว, พิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้ได้แก่ 1.นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง 2.นางลัทวรรณ ใจกลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนายภูษิต นาถี เจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพ เวชกรฉุกเฉินระดับต้น (EMT-B) เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญ ชั้น 5 จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และเทศบาลตำบลบ้านกลางสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานจ้าง  จากนั้นเป็นพิธีรดน้ำดำหัวสูมาคาราวะ และขอพรคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ในครั้งนี้ด้วย

 

*************************************

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์  / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 96 คน