หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ทต.บ้านกลาง ร่วมมือ อถล.และประชาชนในตำบล จัดโครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เทศบาลตำบลบ้านกลางในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
 

ทต.บ้านกลาง ร่วมมือ อถล.และประชาชนในตำบล จัดโครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เทศบาลตำบลบ้านกลางในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22/2561 ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ทต.บ้านกลาง ร่วมมือ อถล.และประชาชนในตำบล 
จัดโครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กล่าวว่า วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เทศบาลตำบลบ้านกลางในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก การเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับเยาวชน การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม จึงได้ริเริ่มโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในตำบลบ้านกลาง ปัจจุบันมีภาวะเสื่อมโทรมในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว มีประชากรแฝงเข้ามาอาศัยอยู่ ทำให้เกิดหอพักขึ้นจำนวนมาก จึงต้อง มีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาวะของคน ในชุมชนตำบลบ้านกลาง นั้น
เทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงได้จัดทำโครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ในวันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ วัดฆ้องคำ หมู่ที่ 9 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในตำบลบ้านกลางได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันการเกิดโรคทำให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยมีกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อสมทบ “กองทุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านกลาง” และศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านกลาง, ร่วมกันปลูกต้นไม้, ปล่อยพันธุ์ปลา คืนความสดใสให้ลำน้ำแม่ยาก/แม่ตีบ, จัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ทั้ง 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง, จัดอบรมให้ความรู้ แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลบ้านกลาง ในหัวข้อรณรงค์ลดสภาวะโลกร้อน “รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน มาเป็นวิทยากรบรรยาย และระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง และมอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และการประกวด “ถนนปลอดภัย มีจิตอาสา พัฒนาหน้าบ้านน่ามอง” ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 

เทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 053-090711 ต่อ 402 ในวันและเวลาราชการ
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

- / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 156 คน