หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

วันนี้ (3 ก.ค. 61) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 โดย Administrator วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
 

วันนี้ (3 ก.ค. 61) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

         

วันนี้ (3 ก.ค. 61) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อหารือในแนวทางปฏิบัติของคณะทำงานศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำบลบ้านกลาง เพื่อปรับปรุงโครงสร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล เทศบาลตำบลบ้านกลางจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยครอบคลุมด้านการป้องกันกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชน และสถานศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลปฏิบัติงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในภาพรวมเสนอต่อศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอและระบบสารสนเทศ ต่อไป

 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 61 คน