หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง เราทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา

 โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561
 

ประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง เราทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา

         

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรมหมู่บ้านฝ้ายคำแลนด์ ม.8 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชนชนจิตอาสา และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ลานกิจกรรม และถนนภายในหมู่บ้าน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เป็นโครงการที่สำคัญโครงการหนึ่งซึ่งเป็นการรวมพลังของคนในชาติด้วยความเสียสละ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติตนด้วยความเสียสละเช่นนี้ ถือเป็นการกระทำความดีอย่างหนึ่ง ด้วยหัวใจ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม รวมทั้งเป็นการพัฒนาพื้นที่ สร้างความสะอาดเรียบร้อยแก่บ้านเมือง
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ได้ดำเนินกิจกรรมของจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยการมีส่วนร่วมของจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันทำความดีโดยมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ในการกระทำอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ในหมู่คณะให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยรวม
 

*************************************

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 40 คน