หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ทต.บ้านกลาง จัด Day Camp ส่งเสริมเด็กบ้านกลาง “โตไปไม่โกง”

 โดย Administrator วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
 

ทต.บ้านกลาง จัด Day Camp ส่งเสริมเด็กบ้านกลาง “โตไปไม่โกง”

         

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทต.บ้านกลาง จัด Day Camp ส่งเสริมเด็กบ้านกลาง “โตไปไม่โกง” ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า   ปัจจุบันนี้ปัญหาในบ้านเมืองเราหลากหลายปัญหา เกิดขึ้นจากการปล่อยปละละเลยในการตรวจสอบ จนส่งผลให้เกิดปัญหาใหญ่ กลุ่มคนทุจริตสามารถเข้าถึงอำนาจต่างๆ ได้โดยง่าย และสามารถควบคุมการดำเนิน     ต่างๆ ได้ แม้กระทั่งองค์กรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเอง อย่างปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหา         ที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดี รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชน
ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัด “กิจกรรม Day Camp     โตไปไม่โกง” ประจำปี 2561 ขึ้นในวันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.               ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึก ในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง พร้อมกับปฏิบัติให้ดีที่สุด โดยยึดหลักความพอประมาณ ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น ตลอดจนปลูกฝังให้เด็กได้เห็นถึงความสำคัญของความซื่อตรงโปร่งใส โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษา 4 – 6 จากโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง   ในเขตเทศบาล ได้แก่ 1) โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 2) โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 3) โรงเรียนวัดขี้เหล็ก จำนวน 120 คน โดยการจัดกิจกรรม Day Camp สร้างฐานความรู้ ความเข้าใจ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม       การปลูกฝังค่านิยม “ ฉันจะไม่โกง ” ถึง 5 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ซื่อสัตย์สุจริต, ฐานที่ 2 รับผิดชอบต่อการกระทำ ของตนเอง, ฐานที่ 3 การสร้างความเป็นธรรมทางสังคม, ฐานที่ 4 การมีจิตสาธารณะ, ฐานที่ 5 ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง โดยพระมหาเอนก จันทโชโต หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดลำพูนและคณะ ได้ให้เกียรติ มาเป็นพระวิทยากร จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ        ความซื่อตรง คุณธรรม จริยธรรม ต่อตนเองและต่อสังคม โดยวิทยากรจาก ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ในครั้งนี้ด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 053-090711 ต่อ 706 ในวันและเวลาราชการ

 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 50 คน