หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวทั้ง 12 หมู่บ้าน ในเขตตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
 

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวทั้ง 12 หมู่บ้าน ในเขตตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563

         

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563
“ทต.บ้านกลาง การบูรณาการณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครปศุสัตว์ ตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 
ทั้ง 12 หมู่บ้าน ในเขตตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563”
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งปัจจุบัน        ได้มีการจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้การป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมประชากรสุนัขและแมวเป็นไปตามมาตรการหนึ่งในการลด      จำนวนประชากรเสี่ยงที่อาจจะนำพาโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้แพร่กระจาย เป็นการตัดวงจรของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ก่ออันตรายสู่คน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อน      การดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นในท้องถิ่น โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เป็นจุดศูนย์รวมที่ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว ประกอบกับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยยังพบการระบาด ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี        พ.ศ. 2562 และยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่องกรมปศุสัตว์จึงได้ออกประกาศให้เขตท้องที่กรุงเทพมหานคร และเขตท้องที่      ทุกจังหวัด เป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม                                ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อให้การดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่                        เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ “ซึ่งจังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่กรมปศุสัตว์ ประกาศเรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการ          ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม” นั้น
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว                        จึงได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น โดยมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครปศุสัตว์           ตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ทั้ง 12 หมู่บ้าน ในเขตตำบลบ้านกลาง            เพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกสาธารณะแก่ประโยชน์ให้มีความรับผิดชอบ เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมทั่วถึง และลดอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อให้เจ้าของสุนัขและแมว และประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า สามารถป้องกันโรคในสัตว์และดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ ตามตารางปฏิบัติงานรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตำบลบ้านกลางประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดังต่อไปนี้
วัน เดือน ปี เวลา หมู่บ้าน หมู่ที่ สถานที่ หมายเหตุ
22 มิถุนายน 2563 09.00 – 12.00 น. บ้านพญาผาบ ม.1 ศาลาเอนกประสงค์บ้านพญาผาบ 
 13.00 – 16.00 น. บ้านแจ่มพัฒนา ม.12 ศาลาอเนกประสงค์บ้านแจ่มพัฒนา 
23 มิถุนายน 2563 09.00 – 12.00 น. บ้านขี้เหล็ก ม.3 ศาลาเอนกประสงค์บ้านขี้เหล็ก 
 13.00 – 16.00 น. บ้านหอชัย ม.11 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหอชัย 
24 มิถุนายน 2563 13.00 – 16.00 น. บ้านศรีชุม ม.5 ศาลาวัดศรีชุม 
25 มิถุนายน 2563 09.00 – 12.00 น. บ้านร่องส้าว ม.7 ศาลาวัดร่องส้าว 
 13.00 – 16.00 น. บ้านท่าล้อ-ศรีคำ ม.2 ศาลาวัดศรีคำ 
26 มิถุนายน 2563 09.00 – 12.00 น. บ้านแม่ยาก ม.8 ศาลาวัดแม่ยาก 
 13.00 – 16.00 น. บ้านสันป่าฝ้าย ม.4 ศาลาเอนกประสงค์บ้านสันป่าฝ้าย 
29 มิถุนายน 2563 09.00 – 12.00 น. บ้านสิงห์เคิ่ง ม.6 ศาลาเอนกประสงค์บ้านสิงห์เคิ่ง 
 13.00 – 16.00 น. บ้านประตูโขง ม.10 ศาลาเอนกประสงค์บ้านประตูโขง 
หมายเหตุ : บ้านกลาง หมู่ที่ 9 จะดำเนินการฉีดวัคซีน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นการออกหน่วยเคลื่อนที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง        หมายเลขโทรศัพท์ 0-5309-0711 ต่อ 402
**********************
น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์/ข่าว
งานประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 3 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
217
 เมื่อวาน 
297
 เดือนนี้ 
3,411
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
78,227
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
241,674
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561