หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ทต.บ้านกลาง จัดโครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561

 โดย Administrator วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
 

ทต.บ้านกลาง จัดโครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561

         

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทต.บ้านกลาง จัดโครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน   เปิดเผยว่าในปัจจุบันการดำรงชีวิตของประชาชน มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย รวมไปถึงการจัดหาและเลือกที่จะรับประทานอาหาร จากอดีตที่มีการจัดหาวัสดุอาหารมาดำเนินการปรุง การประกอบอาหารเอง     ที่บ้านหรือ ในครัวเรือน ปัจจุบันมีการจัดตั้งร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ไว้บริการอาหารปรุงสำเร็จแก่ประชาชน สะดวกต่อการเลือกซื้อมาเพื่อการบริโภค ทั้งในครัวเรือน หรือการจัดเลี้ยงอาหารในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นการควบคุม ดูแล ให้การประกอบกิจการการจัดบริการอาหารเป็นไปอย่างเหมาะสม เน้นความสะอาดและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค จึงเป็นงานสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนายกระดับสถานประกอบการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาลในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้นในวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “หลักการสุขาภิบาลอาหาร อันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด และอันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร”, “มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและการบริหารจัดการในสถาน ประกอบกิจการด้านอาหาร” และ “สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร” โดย วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญของสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดีแล้ว ก็จะไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้บริโภค ทำให้ประชาชนได้บริโภคอาหารและน้ำที่สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย “Clean Food Good Taste” ต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่ ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร, แผงลอย, ตลาด, ผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหารทั่วไป, ร้านอาหารในตลาดสด, ผู้ดูแลโรงอาหาร, ผู้สัมผัสอาหาร ของโรงงานอุตสาหกรรม, โรงอาหารของโรงเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอรี่ และผู้ดูแลตลาด จำนวน 80 ราย 
เทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร, แผงลอย, ตลาด, ผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหารทั่วไป, ร้านอาหารในตลาดสดฯลฯ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 053-090711 ต่อ 402 ในวันและเวลาราชการ
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 44 คน