หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ทต.บ้านกลาง ชี้แจงงบประมาณในช่วงวิกฤติCovid 19 ปรับลดขนาดองค์กรสอดคล้องกับเศรษฐกิจ แม้งบมีจำกัด แต่ต้องไม่จำกัดการดูแลแก้ปัญหาประชาชน

 โดย Administrator วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
 

ทต.บ้านกลาง ชี้แจงงบประมาณในช่วงวิกฤติCovid 19 ปรับลดขนาดองค์กรสอดคล้องกับเศรษฐกิจ แม้งบมีจำกัด แต่ต้องไม่จำกัดการดูแลแก้ปัญหาประชาชน

         

วันนี้ (24 ก.พ. 64) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตำบลบ้านกลางจากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ซึ่งมีสาระสำคัญคือการลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในอัตราร้อยละ 90 สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 ประกอบกับกฎกระทรวง เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 เพื่อบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับรายได้                             ของเทศบาลตำบลบ้านกลางที่จัดเก็บได้เองลดลงกว่า 49 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา และปีงบประมาณ 2564 คาดว่าจะลดลงอีก ซึ่งจากเดิมที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ มีภารกิจที่ให้บริการประชาชนครอบคลุมหลายด้าน ทั้งดูแลประชากรในพื้นที่และประชากรที่มาพำนักอาศัยและทำงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรม กว่า 50,000 คน แต่เมื่อสถานการณ์ปัจจุบัน มีการประกาศลดภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ดังกล่าวฯลงถึง 90% ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักกับงบประมาณรายได้ ที่ไม่สมดุลกับรายจ่ายของเทศบาลฯ จึงจำเป็นต้องลดการจ้างหรือเลิกจ้างพนักงานบางส่วนลง และยกเลิกโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆที่ใช้งบประมาณของเทศบาล รวมถึงเลื่อนภารกิจบางอย่างที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อปรับลดขนาดองค์กรให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอย่างจำกัด  โดยได้เชิญ ผู้แทนคณะสงฆ์ตำบลบ้านกลาง ,กำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกลาง, ตัวแทนกลุ่มมวลชนตำบลบ้านกลาง อาทิ อสม.ตำบลบ้านกลาง, กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564
 ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าเทศบาลฯจะขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการโครงการต่างๆก็ตาม แต่เทศบาลฯได้จัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว โดยวิธีการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหลายหน่วยงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างหลายโครงการ อาทิ 
1.โครงการปรับปรุงถนน คสล.ขยายไหล่ทาง พร้อมปรับปรุงบ่อพักน้ำ ถนนสันป่าฝ้ายหนองเป็ด ม.4 – บ้านศรีบุญยืน งบประมาณ 6.4 ล้านบาท งบอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
2.โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง LED ถนนสันป่าฝ้ายหนองเป็ด ม.4 - ศรีบุญยืน งบประมาณ 1.4 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564(งบกลาง) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) เพิ่มเติม ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีต ถนนข้างตลาดสิงห์เคิ่ง ม.6 เชื่อมถนนบ้านร่องส้าว-ประตูโขง งบประมาณ 1 ล้านบาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน เดือนมิถุนายน 2564 
4.โครงการขุดลอกลำเหมืองร่องส้าว เชื่อมศรีบัวบานถึงประตูโขง (ข้างปั้ม ปตท.ประตูโขง) งบประมาณ 1 ล้านบาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
5.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านกลาง ระยะที่ 2 อ.เมือง จ.ลำพูน  
-จุดที่ 1 ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก ลำน้ำแม่กวงถึงสะพานข้ามทางหลวงหมายเลข11 
-จุดที่ 2 ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักจากหน้าวัดขี้เหล็ก ม.3 ลงสู่ลำน้ำแม่ยากถึงข้างวัดแม่ยากดวงดี ม.8
-จุดที่ 3 วางท่อระบายน้ำ ม.4 บ้านสันป่าฝ้ายเลียบทางหลวงหมายเลข1147 ลงสู่ลำน้ำแม่ยาก
รวมงบประมาณ 257 ล้านบาท จากกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566 
6.โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคันคลอง จากสะพานข้ามลำน้ำแม่ตีบ ม.11 - ด้านหน้าร้านไผ่หวาน ม.8 งบประมาณ 1.03ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
7.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.12 บ้านแจ่มพัฒนา ตามโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ (งบผ่านอำเภอเมืองลำพูน) งบประมาณ 7.5 แสนบาท  ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
8.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.4 บ้านสันป่าฝ้าย , ม.9 บ้านกลางบริเวณบ่อพักขยะ และสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ตามโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ (งบผ่านอำเภอเมืองลำพูน) งบประมาณ 2.27 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ 
9.โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล บริเวณภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง ม.2 ตามโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ (งบผ่าน สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน) งบประมาณ 3.1 แสนบาท ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
เป็นต้น
*****************
ผู้สื่อข่าว : นางสาวญาณิศา มณีขัติย์
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 8 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
145
 เมื่อวาน 
305
 เดือนนี้ 
15,232
 เดือนที่ผ่านมา 
20,833
 ปีนี้ 
36,065
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
335,964
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561