หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 38/2561 ประจำวันที่ 3 กันยายน 2561 ทต.ตำบลบ้านกลาง รณรงค์ให้ร้านค้า ตลาด และประชาชน ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลชุมชน

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561
 

ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 38/2561 ประจำวันที่ 3 กันยายน 2561 ทต.ตำบลบ้านกลาง รณรงค์ให้ร้านค้า ตลาด และประชาชน ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลชุมชน

         

ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 38/2561 ประจำวันที่ 3 กันยายน 2561 ทต.ตำบลบ้านกลาง รณรงค์ให้ร้านค้า ตลาด และประชาชน ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร 
เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลชุมชน ตามโครงการ “ลำพูนเมืองสะอาด 
ปราศจากโฟม ( No Foam ) คนบ้านกลางสุขภาพดี ภาคีเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร ของจังหวัดลำพูน”
  ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านกลางได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมดำเนินโครงการลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( No Foam ) คนบ้านกลางสุขภาพดี ภาคีเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร ซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561                 ของจังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่  20  มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง      อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งมีนายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมดำเนินโครงการลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( No Foam )      คนบ้านกลางสุขภาพดี ภาคีเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร  โดยมี ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง อดีตนายกเทศมนตรี  ตำบลบ้านกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบลบ้านกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประธาน กลุ่มผู้สูงอายุ  ตัวแทนตลาดในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง  ตัวแทนห้างสรรพสินค้าตำบลบ้านกลาง และตัวแทนบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลำพูน กว่า 250 คน ร่วมพิธีลงนาม โดยมุ่งเน้นการลดการใช้วัสดุภาชนะที่เป็นโฟมมาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการจัดการขยะต้นทาง โดยการลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม  โดยมุ่งรณรงค์ให้ร้านค้า และประชาชน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร เน้นย้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยการใช้วัสดุทางเลือกทดแทนการใช้โฟมเป็นภาชนะในการบรรจุอาหาร  ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจที่จะให้เขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง       เพื่อร่วมดำเนินโครงการลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( No Foam ) คนบ้านกลางสุขภาพดี ภาคีเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร นั้น
เทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงขอความร่วมมือร้านค้า สถานที่จำหน่ายอาหาร โรงอาหารบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน  ตลาด ห้างสรรพสินค้า และประชาชนทั่วไป ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบาย "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Form)" ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง หมายเลขโทรศัพท์         053-090711 ต่อ 402 ในวันและเวลาราชการ
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 112 คน