หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
 

โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง

         

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 8:30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิด "โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ได้นำหลักธรรมมาใช้ในการทำงานเป็นทีม เกิดความสามัคคีภายในองค์กร ดำรงชีวิตบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถนำคุณธรรมไปปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายธรรม ในหัวข้อ "การนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการทำงานร่วมกันในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี นำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ" โดย พระครูโสภณปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดป่าตึงงาม ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน,การมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 ได้แก่ นางสาวทัศนา มณีกาศ ครู ศศ.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, นางนีลยา สงค์พรมราช ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง, นายชาลี อิ่นกล่ำ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน สำนักปลัดเทศบาล, นายเสกสันต์ จันตัน ผู้ช่วยครู(พนักงานจ้างตามภารกิจ) โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, นายนิพนธ์ สาวะจันทร์ พนักงานขับรถยนต์(ลูกจ้างประจำ) สำนักปลัดเทศบาล 
ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค 19 ของจังหวัดลำพูน ทางเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ตามคำสั่งของคณะกรรมควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน โดยได้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 50 คน ซึ่งมีผู้บริหาร,สภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,และตัวแทนสำนัก/กอง/โรงเรียน เข้าร่วมการอบรม พร้อมกันนี้ ยังได้มีการถ่ายทอดสด ผ่าน video conference ระบบ zoom สำหรับพนักงานในเทศบาลฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมในห้องประชุมได้รับชมและมีส่วนร่วม และถ่ายทอดสด facebook live ผ่านทางหน้าเพจ facebook ของรายการข่าว BK news สำหรับประชาชนผู้สนใจได้รับชมพร้อมกันอีกด้วย ซึ่งมีผู้สนใจติดตามรับชมเป็นจำนวนมาก 

******************
ผู้สื่อข่าว : นายราชฤทธิ์ ธิแจ้,นายคมสันต์ พรมสนธิ
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร 0-5309-0711 ต่อ 711
 

*************************************

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้,นายคมสันต์ พรมสนธิ / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้,นายคมสันต์ พรมสนธิ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 11 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
205
 เมื่อวาน 
208
 เดือนนี้ 
9,811
 เดือนที่ผ่านมา 
18,117
 ปีนี้ 
139,862
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
439,761
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561