หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ทต.บ้านกลาง ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนง.จนท.ในสังกัดประจำเดือนกันยายน 2564

 โดย Administrator วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
 

ทต.บ้านกลาง ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนง.จนท.ในสังกัดประจำเดือนกันยายน 2564

         

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนกันยายน 2564 (ครั้งที่ 12/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง,ข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบภายใน,การติดตามรายงานรายรับของเทศบาลตำบลบ้านกลาง,การติดตามงานร้องทุกข์ร้องเรียนของตำบลบ้านกลาง,การติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน,การติดตามโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง,การติดตามการดำเนินงานกิจกรรมถนนสวยสะอาดปลอดภัย ด้วยความร่วมใจของคนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน,สรุปผลการดำเนินโครงการจิตอาสา "พัฒนาตำบลบ้านกลาง" ประจำปีงบประมาณ 2564, สรุปผลการดำเนินโครงการ "ลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยทางถนนในชุมชนตำบลบ้านกลาง" ประจำปีงบประมาณ 2564, สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม, การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การทอผ้า), การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันแรม 10 ค่ำเดือน 10 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564, รายงานการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง, รายงานการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการการโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, รายงานการจัดโครงการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชิงประเด็น กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน การฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 ร่วมกับบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน, สรุปผลการดำเนินงานความมั่นคงทางอาหารและพืชสมุนไพรระดับครัวเรือน บูรณาการโครงการ ปัจฉิมาลัยและโครงการมัชฌิมาลัย และโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้น โดยมีผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

******************
ผู้สื่อข่าว : นายราชฤทธิ์ ธิแจ้  นายคมสันติ์ พรมสนธิ
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร 0-5309-0711 ต่อ 711
 

*************************************

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ นายคมสันติ์ พรมสนธิ / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ นายคมสันติ์ พรมสนธิ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 14 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
258
 เมื่อวาน 
208
 เดือนนี้ 
9,811
 เดือนที่ผ่านมา 
18,117
 ปีนี้ 
139,862
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
439,761
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561