หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2561

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2561

         

วันนี้ (28 ก.ย.61) เวลา 10.00 น ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ่าสิบเอก ธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ประธานสภา เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2561 ประกอบด้วยระเบียบวาระต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ ญัตติเรื่องขออนุมัติ กันเงินรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และเรื่องอื่นๆ โดยในที่ประชุม ประกอบด้วย สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
 

*************************************

น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ข่าว

น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 59 คน