หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

 โดย Administrator วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
 

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

          วันนี้ (10 ต.ค.61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และเพื่อให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านกลางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามและประเมินผลแผนโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา, อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล, การติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่หน่วยงานอื่นขอรับการสนับสนุน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561, สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาจากคณะกรรมการฯ และกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป  

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 43 คน