หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอล ขนาดสูงไม่น้อยกวว่า ๑.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อย กว่า ๕๑๔.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้างภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตําบลบ้านกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ ศรีคํา (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง) ด้ว

 โดย Administrator วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561
 

          ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอล ขนาดสูงไม่น้อยกวว่า ๑.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อย กว่า ๕๑๔.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้างภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตําบลบ้านกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ ศรีคํา (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง) ด้ว 

          1. เอกสารประกาศเชิญชวน
          2. ราคากลาง
          3. เอกสารประกวดราคา
 


 

*************************************

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 147 คน