หน้าแรก >> สินค้า OTOP >> หมู่ที่ 12 กลุ่มอาชีพสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่

 หมู่ที่ 12 กลุ่มอาชีพสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่

  18 มกราคม 2561 โดย Administrator

หมู่ที่ 12 กลุ่มอาชีพสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่

หมู่ที่ 12 กลุ่มอาชีพสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่

 

         การจักสานจากไม้ไผ่เป็นงานหัตถกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ทำสืบทอดกันมานานและถูกถ่ายทอดมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานจักสานกันด้วยฝีมือที่ประณีตสวยงามตามรูปแบบต่างๆ วิถีชีวิตของประชาชนชาวบ้านแจ่มพัฒนาผูกพันกับการใช้งานจักสานจากไม้ไผ่ เช่น กระด้ง กระบุง ตะกร้าการจักสานจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวัน ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดทำด้วยฝีมือจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากการจักสานระดับครัวเรือนก็เริ่มมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่ หมู่ที่12 บ้านแจ่มพัฒนา เมื่อปีพ.ศ.2547 มาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2558 รวมระยะเวลา 12 ปี การจักสานที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนสะท้อนคุณค่าของภูมิปัญญาชุมชนควรอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่และสืบทอดให้ลูกหลานสืบต่อไป

         การดำเนินงานกลุ่มอาชีพสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่ หมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา ดำเนินงานในรูปคณะกรรมการกลุ่มยึดมติของสมาชิกกลุ่มในการดำเนินงานทำให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองได้และกลุ่มอาชีพมีการจัดทำระเบียบข้อตกลงโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม อนุรักษ์การจักสาน ช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มด้านการเพิ่มทักษะโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับครัวเรือนและระดับหมู่บ้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จากการรวมกลุ่มอาชีพที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีประธานกลุ่มอาชีพ ดังนี้ 1.นางจันทรา จิริผาบ ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2552 2.นางแก้วลูน น้อยโขง ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2558 ปัจจุบันกลุ่มอาชีพสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 130 คน มีเงินหุ้นในการจัดตั้งกลุ่มครั้งแรก จำวน 130 หุ้น หุ้นละ 100.- บาท รวมเป็นเงิน 13,000.- บาท เงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มอาชีพ 10,500.- บาท มีการแบ่งเงินปันผลจากการประกอบการของสมาชิกที่ถือหุ้นทุกปี ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพส่วนมากจะเป็นกระด้ง ซึ่งเป็นทีนิยมกันมากในการเกษตร เช่น เกษตรกรชาวสวนลำไย นำไปเป็นที่รองวางลำไย ในการอบแห้ง หรือการแกะลำไย มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากต่างตำบล ต่างอำเภอ ปัจจุบันกลุ่มอาชีพสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่ ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนโทรศัพท์ 053-527128