หน้าแรก >> โครงสร้าง >> โครงสร้างส่วนราชการ >> กองการศึกษา

 กองการศึกษา

  18 มกราคม 2561 โดย Administrator

กองการศึกษา

 

กองการศึกษา

 

         กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาโดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการในกองการศึกษา ดังนี้

         ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษาปฐมวัย งานธุรการ งานส่งเสริมการศึกษา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

             1. งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหรือศูนย์การเรียน, ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรให้แก่บุคคล ครอบครัว หน่วยงานสถานประกอบการในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหรือบุคคลที่อยู่ในการดูแล ให้ได้รับการพัฒนาและสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยได้ตามความเหมาะสม, จัดการศึกษาแบบบูรณาการและแบบองค์ความรู้โดยให้ความสำคัญทั้งในด้านความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับการศึกษา,จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และธรรมชาติของวัยของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด, จัดให้มีระบบความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองครอบครัวสถานประกอบการ องค์กรหรือสถาบันอื่นในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย, ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศการเรียนการสอน การจัดสื่อการเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ โดยผู้เรียนผู้สอนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน, จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา, ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน องค์กรต่างๆ ได้มีส่วนช่วยบริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่น รวมทั้งรับภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             2. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ, ควบคุม ดูแล จัดซื้อวัสดุต่างๆม งบประมาณของเทศบาลทุกประเภท ให้มีใช้และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน, รับ-ส่ง หนังสือหรือเอกสารทางราชการ, งานจัดทำคำสั่งและประกาศ, ดูแลรักษา จัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ, จัดทำทะเบียนคุมเอกสารทางราชการที่ได้รับจากหน่วยงานราชการต่างๆ และเอกสารที่นำส่งโรงเรียน, ลงทะเบียนและแยกประเภทหนังสือ, ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ คัดหรืออัดสำเนา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             3. งานส่งเสริมการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา, เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากร-ครูดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ, การโอนย้าย การบรรจุแต่งตั้ง, การสรรหาพนักงานจ้าง, การเลื่อนระดับ, การปรับตำแหน่ง, การขอใช้บัญชี, การลาออกจากราชการ, รวบรวมข้อมูลสถิติ วันลา, การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานครู และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

             4. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการส่งเสริมกิจการศาสนา, การส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น, การส่งเสริม รักษา และดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม จารีตประเพณี, งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองการศึกษารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             5. งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬาหรือลานกีฬา เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน, จัด/สนับสนุน การจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน, จัดชมรม หรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะ, ส่งเสริม สนับสนุน การจดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการนักเรียนในสถานศึกษา, ส่งเสริม สนับสนุน การแข่งขันกีฬาและนันทนาการนักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา, ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รณรงค์เกี่ยวกับการออกกำลังกายให้เด็ก และประชาชน, ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ การกีฬาพื้นฐาน การพัฒนาเทคนิคการกีฬา, จัดการแข่งขันกีฬา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

         โรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา, ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามศาสนาที่นับถือ, ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม, พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ , พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเอื้อต่อการจัดการเรียน พัฒนาผู้เรียนเพื่อปลูกฝังความมีวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี, จัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกในการมีจิตสาธารณะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม, ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

         หน่วยศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับควบคุมตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบการประกันคุณภาพ, เสนอเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมปฏิบัติงานด้านวิชาการและงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนางานวิชาการ, นิเทศและให้คำปรึกษา และนำทางวิชาการ, ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสาระของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดทำกระบวนการเรียนรู้ แนวทางการจัดประสบการณ์ แผนการสอน คู่มือครู การผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา, ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ, ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาวิชาการ, ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
37
 เมื่อวาน 
439
 เดือนนี้ 
11,908
 เดือนที่ผ่านมา 
16,419
 ปีนี้ 
80,518
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
380,417
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561