หน้าแรก >> ภาพกิจกรรม

 ภาพกิจกรรม

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559
            พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณคนดีศรีบ้านกลาง ประจำปี2560 แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกจากตัวแทน 12 หมู่บ้าน และ เด็กดีศรีบ้านกลาง จากตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในตำบลบ้านกลางทั้ง 3 แห่ง โดยในปีนี้ นางโรจนา ธิแจ้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น คนดีศรีบ้านกลางระดับตำบลประจำปี2560...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560
            มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากแvพริเคชั่น และสื่อสังคมออนไลน์ฯ สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปปรับใช้ในการทำงาน  เป็นการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ให้สามารถสื่อสารภายในหน่วยงาน เกิดการบูรณ...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560
            มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังสำนึกที่ถูกต้องให้แก่เด็ก เพราะความดีมีหลายรูปแบบคุณค่าแห่งความดี 5 ประการ ได้แก่ 1) ซื่อสัตย์สุจริต 2) รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง 3) ความเป็นธรรมทางสังคม 4) การมีจิตสาธารณะ 5) เป็นอยู่อย่างพอเพียง โดยมีนักเรียน-ครู  จำนวน 3 โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านกลางเข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก โรงเรียนธนรัตน์วิทยา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านก...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560
            เทศบาลได้ดำเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดลำพูนภายใต้ชื่อโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน เพื่อเป็นการพบปะเยี่ยมเยือน และให้บริการประชาชนตามภารกิจหน้าที่ต่างๆของหน่วยงาน รวมถึงจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 - 2563) การจัดทำแผนชุมชน การแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ร...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
            เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยกองคลัง ได้จัดทำโครงการประชุมชี้แจงการเสียภาษี ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง ซึ่งมีประชาชนผู้เสียภาษีเข้าร่วมประชุม เพื่อทำความเข้าใจและร่วมแสดงความคิดเห็น รวมถึงได้ซักถามเกี่ยวกับการเสียภาษีให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ รวมทั้งการ...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559
            เทศบาลตำบลบ้านกลางได้มีระบบการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ แนวทางการคัดแยกขยะต้นแบบ (ลดปริมาณขยะ)แยกต้นทางในครัวเรือน แยก ๑)น้ำแกง เศษอาหาร ใบไม้ แยก ๒) ใส่ถังดำ รอเทศบาลเก็บแยก ๓) ขยะมีพิษ อันตรายแยก ๔) ขยะรีไซเคิล แยกขาย/เป็นรายได้ให้ตนเอง  หรือ บริจาคให้หมู่บ้านตาม ศรัทธา๓) บริจาคกองทุนสิ่งแวดล้อมตามศรัทธา ดังนั้นเพื่อให้เกิดการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยที่เห...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
            เทศบาลตำบลบ้านกลาง มีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม รับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ รับจ้างภาคเกษตร รับจ้างแกะลำไย กลุ่มทำน้ำดื่มชุมชน ช่างเสริมสวย อาชีพเก็บขนขยะ และยังมีกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า จากอาชีพดังกล่าวทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ ประกอบกับกลุ่มนี้ทำงานด้วยการหาเช้ากินค่ำ ขาดความตระหนักในการดูแลเอาใจใส่สุขภาพ ประกอบกับ...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
            พื้นที่ตำบลบ้านกลางเป็นเขตอุตสาหกรรม มีประชาชนจากหลายแหล่งที่มาอาศัย มีแหล่งสถานที่   บันเทิงมากมาย เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุให้เยาวชนอยากลองสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และเสพยาเสพติด ดังนั้นเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่และสุรา เกิดความตระหนักในการไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุราและยาเสพติด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงได้จัดท...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดกิจกรรมอบรมและรณรงค์เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านกลาง มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงอันตรายของโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และลดการติดเชื้อจากโรคเอดส์รายใหม่ ลดการรังเกียจ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสถานที่ทำงานให้การความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ป่วยโรคเอดส...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงได้จัดให้มีการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฟื้นฟูศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพอาสาสมัครกู้ชีพ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำสุขภาพ และประชาชนจิตอาสา ให้ได้ตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลบ้านกลาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 ...

- / ข่าว ,  - / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
941
 เมื่อวาน 
1,045
 เดือนนี้ 
27,706
 เดือนที่ผ่านมา 
40,915
 ปีนี้ 
183,806
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,167,266
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561