หน้าแรก >> โครงสร้าง >> โครงสร้างส่วนราชการ >> กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  5 กุมภาพันธ์ 2563 โดย Administrator

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย กองป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข โดยแบ่งส่วนราชการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

         ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานธุรการ งานส่งเสริมสุขภาพ และงานป้องกันและควบคุมโรค โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

             1. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535, งานควบคุมตรวจสอบสถานประกอบการ, งานควบคุมกำกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต, งานอาชีวอนามัย, งานสุขาภิบาลอาหาร ตลาดสด และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ, การแก้ไขตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการ, งานควบคุมด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม, งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ, งานควบคุมการประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, งานป้องกันและควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ, งานฌาปนกิจสถาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             2. งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกวาดทำความสะอาดถนนและทางเดินเท้าในเขตเทศบาล, งานเก็บขนขยะในเขตเทศบาล, งานตัดหญ้าในเขตเทศบาล, งานเก็บใบไม้ กิ่งไม้ ขยะพิเศษตามเทศบัญญัติเทศบาลฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             3. งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสุขศึกษา, งานอนามัยโรงเรียน, งานอนามัยแม่และเด็ก, งานวางแผนครอบครัว, งานสาธารณสุขมูลฐาน, งานโภชนาการ, งานสุขภาพจิต และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             4. งานป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค,งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค, งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ, งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             5. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ, งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ, งานประสานงาน, งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ, งานจัดทำคำสั่งและประกาศ, งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
51
 เมื่อวาน 
439
 เดือนนี้ 
11,908
 เดือนที่ผ่านมา 
16,419
 ปีนี้ 
80,518
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
380,417
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561