หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประคม เทศบาลตําบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้การจัดสวัสดิการชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง มีการบรรยาย...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และมลพิษทางอากาศ ภายหลังจากพื้นที่ตำบลบ้านกลาง วัดค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน เกรงจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยก...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นายวิสูตร ทิศอาจ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือน เพื่อให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ก...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมเสวนา “สภากาแฟ ครั้งที่ 1/2566” เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบไม่เป็นทางการ ของทุกภาคส่วนงานของจังหวัดลำพูน ซึ่งมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นปร...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตําบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ดร.นิวัฒน์  ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ,นายสุธน  วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรก...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตําบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ในโอกาสนำพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล พ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตําบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนมกราคม 2566 (ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566) เพื่อหารือข้อราชการ และติดตามการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีว...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 16 มกราคม 2566 ที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการให้บริการประชาชน และได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ The Smart City Showcase Awards 2022 ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 และอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ รู้จักหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนได้รับความเพ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสุริยพงณช์ สุริยะพงฑาคุณ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและป้ายรับรองมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านอาหารโรงแรมและรีสอร์ทพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวั...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
519
 เมื่อวาน 
180
 เดือนนี้ 
18,872
 เดือนที่ผ่านมา 
27,216
 ปีนี้ 
18,872
 ปีที่ผ่านมา 
245,518
   ทั้งหมด 
751,634
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561