หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

นายก ทต.บ้านกลางลำพูน แถลงนโยบายการบริหารงานที่ครอบคลุมทุกด้าน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในการประชุมสภาเทศบาลฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564
 

นายก ทต.บ้านกลางลำพูน แถลงนโยบายการบริหารงานที่ครอบคลุมทุกด้าน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในการประชุมสภาเทศบาลฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

         

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายทวีป พรมกลาง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวาระการประชุม อาทิ การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง และการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ซึ่งนายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯ ทั้ง 8 ด้าน ดังนี้ 
1. นโยบายด้านการบริการประชาชน มุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม
2. นโยบายด้านสวัสดิการสังคม มุ่งมั่นให้พี่น้องประชาชนในตำบลบ้านกลางได้อยู่ดีมีสุขอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย
3. นโยบายด้านการศึกษา โรงเรียนสนับสนุนการศึกษาให้เป็นรากฐานของการพัฒนาตำบล ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับชั้น
4. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและกล่อมเกลาจิตใจของประชาชน
5. นโยบายด้านสาธารณสุข ส่งเสริมกิจกรรมที่ทำให้สุขภาพร่างกายของคนในตำบลบ้านกลางมีสุขภาพที่ดี ,พัฒนาสนับสนุน และใช้งบประมาณ ในการป้องกันโรคภัยต่างๆที่จะเข้ามาคุกคามสุขภาพร่างกายของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ
6. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหา ส่งเสริม ป้องกันการเกิดมลภาวะต่างๆมุ่งสู่เมืองน่าอยู่
7. นโยบายด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ เพิ่มช่องทางการตลาด สนับสนุน พัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้มีความสะดวกปลอดภัย สร้างความสงบและปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในชุมชน อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่
8. นโยบายด้านการเมืองและบริหาร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ระเบียบกฎหมาย มุ่งแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ พัฒนาโครงสร้างระบบราชการ และระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ให้มีความเหมาะสม ยืดหยุ่น คล่องตัว พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณชน และเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานกับประชาชน เน้นการทำงานเชิงรุก ยกระดับไปสู่ความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ มีผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ทั้ง 12 หมู่บ้านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง
*********************************
ผู้สื่อข่าว : นายราชฤทธิ์. ธิแจ้
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 

*************************************

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 25 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
28
 เมื่อวาน 
644
 เดือนนี้ 
5,993
 เดือนที่ผ่านมา 
19,903
 ปีนี้ 
94,506
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
394,405
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561