หน้าแรก >> โครงสร้าง >> โครงสร้างส่วนราชการ >> สำนักปลัดเทศบาล

 สำนักปลัดเทศบาล

  18 มกราคม 2561 โดย Administrator

สำนักปลัดเทศบาล

 

สำนักปลัดเทศบาล

 

         สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยแบ่งส่วนราชการในสำนักปลัด ดังนี้

         ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานเลขานุการผู้บริหาร โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

             1. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ, งานสารบรรณ, งานติดต่อประสานงาน, งานพัสดุของสำนักปลัด, งานการประชุม เช่น การจัดทำระเบียบวาระและรายงานการประชุมของเทศบาล, งานกิจการสภา เช่น งานสารบรรณ งานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมสภา งานทะเบียนประวัติของฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา, งานเลือกตั้ง, งานรัฐพิธี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             2. งานเลขานุการผู้บริหาร มีหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ, ประสานงานกับเลขานุการนายกเทศมนตรี, งานต้อนรับอำนวยความสะดวกบุคคล คณะบุคคลที่มาติดต่อผู้บริหาร, งานเอกสารต่างๆ ให้แก่ผู้บริหาร, งานธุรการตรวจสอบหนังสือการเตรียมงานเอกสารให้แก่ผู้บริหาร, งานแผนปฏิทินงานการนัดหมายการประชุมของผู้บริหารฯ, งานประชุมของนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

         ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ และงานควบคุมเทศพาณิชย์ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

             1. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง, งานบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ, งานทะเบียนประวัติพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง, งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์, งานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง, งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและแผนอัตรากำลัง 3 ปี, งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา และการศึกษาดูงาน, งานพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, งานจัดทำคำสั่ง และประกาศของงานการเจ้าหน้าที่, งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             2. งานควบคุมเทศพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดตั้งเทศพาณิชย์, งานตรวจสอบ รายงาน ควบคุมและดูกิจการเทศพาณิชย์, งานประสานงานเกี่ยวกับกิจการเทศพาณิชย์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง, งานวิเคราะห์ปรับปรุงเทศพาณิชย์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

         ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานทะเบียนราษฎร และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

             1. งานรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสดหาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ, งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ, งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             2. งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับงานแจ้งการเกิด, งานแจ้งการตาย, การแจ้งย้ายที่อยู่, การเพิ่มชื่อและจำหน่ายชื่อ, การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย, การพิมพ์บัญชีรายชื่อเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ, งานป้องกันและระงับอัคคีภัย, งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย, งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ, งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน, งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร, งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
90
 เมื่อวาน 
439
 เดือนนี้ 
11,908
 เดือนที่ผ่านมา 
16,419
 ปีนี้ 
80,518
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
380,417
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561