หน้าแรก >> โครงสร้าง >> โครงสร้างส่วนราชการ >> กองวิชาการและแผนงาน

 กองวิชาการและแผนงาน

  18 มกราคม 2561 โดย Administrator

กองวิชาการและแผนงาน

 

กองวิชาการและแผนงาน

 

         กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการในกองวิชาการและแผนงาน ดังนี้

         ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานนิติการ และงานประชาสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

             1. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ, งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ, งานประสานงาน, งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ, งานจัดทำคำสั่งและประกาศ, งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             2. งานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อ กฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง,งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย, งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์, งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             3. งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบริการและเผยแพร่วิชาการ, งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหาร, เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล รวมทั้งเผยแพร่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและเทศบาล, เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น, งานต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวก และบริการนำเที่ยว เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับของดีบ้านเฮา, งานติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ เพื่อนำมาเผยแพร่ในหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ, งานประชาสัมพันธ์โครงการก้าวหน้า โครงการพัฒนาของเทศบาล ทั้งก่อนและหลังดำเนินการเพื่อให้ประชาชนทราบถึงการบริหารงานและการบริหารงานงบประมาณ, อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ, เผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ เช่น แผนงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบทุกครั้งที่มีการดำเนินการ, งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

         ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานงบประมาณ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

             1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและประเมินผลตามแผนทุกระดับ, จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง, วิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความเพียงพอของบริการสาธารณูปโภค, จัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนปี, วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง, ประสานกับหน่วยงานในเทศบาลหรือหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลตามแผน, จัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานทราบ และดำเนินการ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             2. งานงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ - รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต, รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์สถานการณ์คลังเพื่อจัดทำแผนงบประมาณ, เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ, จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม, ศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
77
 เมื่อวาน 
439
 เดือนนี้ 
11,908
 เดือนที่ผ่านมา 
16,419
 ปีนี้ 
80,518
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
380,417
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561