หน้าแรก >> โครงสร้าง >> โครงสร้างส่วนราชการ >> กองช่าง

 กองช่าง

  18 มกราคม 2561 โดย Administrator

กองช่าง

 

กองช่าง

 

         กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการในกองช่าง ดังนี้

         ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม และงานควบคุมอาคาร โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

             1. งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม, งานวางโครงการและการก่อร้างด้านวิศวกรรม, งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม, งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม, งานออกแบบรายการรายละเอียดทาง ด้านวิศวกรรม, งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม, งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม, งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม, งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             2. งานควบคุมอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมด้านสถาปัตยกรรมงานถนน และสะพาน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า เขื่อน อุโมงค์ สะพานคนเดินข้าม และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทางงานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งเป็นโครงการตามรายจ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี โครงการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ที่เป็นโครงการลักษณะพิเศษ, งานให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม งานถนน และสะพาน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า เขื่อน อุโมงค์ สะพานคนเดินข้าม และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทาง งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เป็นโครงการลักษณะพิเศษ, งานจัดทำบันทึกข้อมูลรายการละเอียดต่างๆ ที่ได้รับจากควบคุมการก่อสร้าง, งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระหว่างการก่อสร้าง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

         ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ และงานสาธารณูปโภค โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

             1. งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ งานประมาณการ, งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธีประเพณีและงานอื่นๆ, งานเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่, งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า, งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             2. งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่นๆ, งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง, งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า, งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่, งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ, งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง, งานควบคุมพัสดุ, งานด้านโยธา, งานประมาณราคางานซ่อมบำรุงรักษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

         งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานธุรการ, งานสารบรรณ, งานงบประมาณ, งานดูแลรักษา จัดเตรียม, ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่อุปกรณ์, งานเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร, งานสาธารณกุศล, งานสวัสดิการของช่าง, งานจัดทำคำสั่งและประกาศ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
94
 เมื่อวาน 
439
 เดือนนี้ 
11,908
 เดือนที่ผ่านมา 
16,419
 ปีนี้ 
80,518
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
380,417
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561