หน้าแรก >> ของดีบ้านเฮา >> หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม

 หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม

  ปรับปรุงข้อมูล 19 ภุมภาพันธ์ 2563 โดย Administrator

หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม

ประวัติหมู่บ้านศรีชุม

         เดิมบ้านศรีชุมมีชื่อว่า บ้านผามวัว เนื่องจากในสมัยก่อนเป็นสถานที่เลี้ยงวัวของชาวบ้านแจ่มพัฒนาตำบลมะเขือแจ้ ต่อมาก็เริ่มมีชาวบ้านทยอยเข้ามาอยู่จนกลายเป็นหมู่บ้านในปัจจุบันส่วนคำว่าศรีชุมนั้นได้มาจากชื่อของต้นโพธิ์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก การประกอบอาชีพส่วนมากทำนา ทำสวนลำไย ผู้นำหมู่บ้านที่ผ่านมามีหลายคน โดยปัจจุบัน ได้แก่ นายวิมล คำบัวศักดิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านบ้านศรีชุม

 

         บ้านศรีชุม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองลำพูน เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร

         มีจำนวนประชากรทั้งหมด 848 คน เป็นชาย 398 คน หญิง 450 คน จำนวนหลังคาเรือน 314 หลังคาเรือน

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอข้างเคียง ดังนี้

         ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านสะแล่ง ตำบลมะเขือแจ้

         ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านจำบอน ตำบลศรีบัวบาน

         ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน

         ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านกลาง

ลักษณะภูมิประเทศ

         สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านโดยทั่วไปจะเป็นเกษตรกรรม

อาชีพประชากรในหมู่บ้าน

         ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง และการทำเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำสวน

สภาพทางสังคม

         ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย มีวัด 1 แห่ง คือ วัดศรีชุม มีพื้นที่ในการทำอุตสาหกรรม ทำเกษตรกรรม 15,000 ไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าว พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ลำไย และข้าว หมู่บ้านปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตและแอสฟัสติก

ประเพณีและวัฒนธรรม

         ภายในชุมชนมีการร่วมกันจัดทำประเพณีทางพระพุทธศาสนา เช่น แห่เทียนพรรษา สงกรานต์

การให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

         คือ มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคเพื่อการเกษตร สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น ที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะ การระบายน้ำ โรงเรียนระดับประถมศึกษา อาคารเอนกประสงค์ หอกระจายข่าว ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ

หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม

 

สถานที่สำคัญ

         วัดศรีชุม ตั้งอยู่เลขที่ 270 บ้านศรีชุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 1 ไร่ 88 ตารางวา มีธรณีสงฆ์ จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา

หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม

 

         ภายในวัดศรีชุม ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ศาลาบาตร และ โรงครัว ส่วนปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระประธานเป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยอิฐถือปูน และพระพุทธรูปทองเหลือง

หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม

 

         วัดศรีชุม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2305 เดิมเป็นวัดร้างอยู่ฝั่งแม่น้ำปิง บริเวณที่ตั้งวัดมีต้นโพธิ์หลายต้น แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นที่ร่มรื่น จึงได้ขนานนามว่า วัดศรีชุม เพราะมีต้นโพธิ์หลายต้นชุมกันอยู่ ในสมัยนั้นศรัทธาญาติโยมมีประมาณ 20 กว่าหลังคาเรือน ได้ช่วยกันอุปถัมภ์สร้างวัดให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2528 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดอบรมประชาชนขึ้นในบริเวณวัดมี ปัจจุบันมี พระครูสุภัทรกิจจาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เจ้าอาวาสวัดร่องส้าว รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีชุม

 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
968
 เมื่อวาน 
1,045
 เดือนนี้ 
27,706
 เดือนที่ผ่านมา 
40,915
 ปีนี้ 
183,806
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,167,266
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561