หน้าแรก >> ของดีบ้านเฮา >> หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง-คอกวัว

 หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง-คอกวัว

  ปรับปรุงข้อมูล 19 ภุมภาพันธ์ 2563 โดย Administrator

หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง-คอกวัว

ประวัติหมู่บ้านสิงห์เคิ่ง-คอกวัว

         เป็นหมู่บ้านที่มีหลายคุ้มคือมีคุ้มหนองเคิ่งคุ้มคอกวัว คุ้มบ้านไร่ นิคมเพลส ก่อนมีการทำไร่ทำนา ชาวบ้านจึงมารวมกันอยู่เป็นหมู่บ้าน อยู่กันด้วยความสามัคคี เอื้อเฟื้อเกื้อกลูต่อกัน ดำเนินชีวิตด้วยความขยันขันแข็ง ประกอบอาชีพทำไร่ทำนา เลี้ยงปศุสัตว์ เลี้ยงโค กระบือ มีวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา ชื่อบ้านสิงห์เคิงที่มาจากชื่อของสิงห์ที่อยู่หน้าวัด ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านสิงห์เคิ่ง ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านในอดีตมีหลายคน ในปัจจุบันคือ นายบังคม ทาส้าว เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านบ้านสิงห์เคิ่ง

 

บ้านสิงห์เคิ่ง-คอกวัว

         ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองลำพูนอยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอเมืองลำพูน เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร

         มีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,911 คน เป็นชาย 881คน หญิง 1,030 คน จำนวนหลังคาเรือน 3,035 หลังคาเรือน

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอข้างเคียง ดังนี้

         ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านสันป่าฝ้าย

         ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านร่องส้าว และบ้านแม่ยาก

         ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านประตูโขง

         ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเวียงยอง

ลักษณะภูมิประเทศ

         สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านโดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม-พาณิชยกรรม

อาชีพประชากรในหมู่บ้าน

         ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจหอพัก เป็นอาชีพหลัก

สภาพทางสังคม

         ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย มีวัด 1 แห่ง คือ วัดพระสิงห์เคิ่ง มืพื้นที่ในการทำอุตสาหกรรม 718 ไร่ อาคารพาณิชยกรรม การคมนาคมขนส่ง ถนนสายหลักของหมู่บ้าน คือ ร่องส้าว-สิงห์เคิ่ง ถนนภายในหมู่บ้าน ปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีต

ประเพณีและวัฒนธรรม

         ภายในชุมชนมีการร่วมกันจัดทำประเพณีทางพระพุทธศาสนา เช่น แห่เทียนพรรษา สงกรานต์ สลากภักต์

การให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

         คือ มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคเพื่อการเกษตร สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น ที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะ การระบายน้ำ อาคารเอนกประสงค์ หอกระจายข่าว ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ ร้านค้าสหกรณ์ ศูนย์ฝึกอาชีพ

หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง

 

สถานที่สำคัญ

         วัดสิงห์เคิ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 41 บ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา

หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง

 

อาณาเขต

         ทิศเหนือ ประมาณ 55 วา ติดถนนสาธารณะ

         ทิศใต้ ประมาณ 55 วา ติดที่ดินเอกชน

         ทิศตะวันออก ประมาณ 25 วา ติดทางสาธารณะ

         ทิศตะวันตก ประมาณ 23 วา ติดที่ดินเอกชน

         ภายในบริเวณวัดพระสิงห์เคิ่ง ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ วัดพระสิงห์เคิ่ง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2440 ตามประวัติแจ้งว่า สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2403 สถานที่ตั้งวัดเดิมเป็นวัดร้าง เมื่อในหมู่บ้านมีประชาชนอยู่อาศัยกันมากขึ้น จึงได้อาราธนาพระคันธา สุคนโธ จากวัดพระธาติหริภุญชัย มาเป็นประธานนำชาวบ้านสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2511 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ปัจจุบันมี พระครูสุนทร ธรรมโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เป็นเจ้าอาวาส

 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
892
 เมื่อวาน 
1,045
 เดือนนี้ 
27,706
 เดือนที่ผ่านมา 
40,915
 ปีนี้ 
183,806
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,167,266
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561