หน้าแรก >> โครงสร้าง >> โครงสร้างส่วนราชการ >> กองคลัง

 กองคลัง

  18 มกราคม 2561 โดย Administrator

กองคลัง

 

กองคลัง

 

         กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการในกองคลัง ดังนี้

         ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี งานธุรการ งานพัสดุและทรัพย์สิน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

             1. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับ การนำส่งเงิน, การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน, การตรวจสอบการตรวจสอบใบสำคัญฎีกา, งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ, งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ, การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ, การควบคุมการเบิกจ่าย, การจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ประจำปี, งานการตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญคู่จ่าย เงินลงบัญชี, ทำรายงานการบัญชี รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับรายจ่ายประจำปี, จัดทำบัญชีเงินสดประจำวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท, ตรวจสอบใบสำคัญหมวดรายจ่าย, เก็บรักษาใบสำคัญ, ทำรายงานการเงินเป็นประจำเดือนประจำปี, ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ, ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจ่าย, ทำบัญชีและทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินทั่วไป และนอกงบประมาณ, ควบคุมการทำบัญชีทุกประเภท, ทำหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการบัญชีทุกประเภท และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             2. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ, งานประชุมและการประสานงานทั่วไป, ลงทะเบียนรับฎีกา, รวบรวมฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ, จัดเก็บฎีกา, งานจัดทำคำสั่งและประกาศ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             3. งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง, การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินทะเบียนครุภัณฑ์, บัญชีพัสดุ และเครื่องหมายเลขประจำทรัพย์สิน, การควบคุมการรับ - การจ่าย ใบเสร็จรับเงินทุกชนิด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

         ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนารายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานทะเบียนพาณิชย์ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

             1. งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานศึกษาวิเคราะห์วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล, งานวางแผนการจัดเก็บรายได้, งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่นๆ, งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี, งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า, งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี, งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ไม่ชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด, งานประสานงานกับงานนิติการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             2. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน, งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินและปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่, งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม, งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน, งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สินและงานบริการข้อมูล, งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสบัญชีผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 4 และ ผ.ท. 5), งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 และ 17), งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ, การจัดเก็บรายงานประจำเดือน, งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
70
 เมื่อวาน 
439
 เดือนนี้ 
11,908
 เดือนที่ผ่านมา 
16,419
 ปีนี้ 
80,518
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
380,417
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561