หน้าแรก >> โครงสร้าง >> โครงสร้างส่วนราชการ >> กองสวัสดิการสังคม

 กองสวัสดิการสังคม

  18 มกราคม 2561 โดย Administrator

กองสวัสดิการสังคม

 

กองสวัสดิการสังคม

 

         กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสุนนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการในกองสวัสดิการสังคม ดังนี้

         ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ งานธุรการ งานสังคมสงเคราะห์ และงานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

             1. งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการจัดเก็บ บันทึกประมวลข้อมูล จปฐ., กชช2ค, ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน, ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนทุกประเภท, ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน, ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างบ้านผู้ยากจนไร้ที่อยู่อาศัย, ส่งเสริมให้คำปรึกษากองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน/การออมทรัพย์, ส่งเสริมภารกิจบทบาทหน้าที่สิทธิสตรี/สวัสดิภาพสตรี/สงเคราะห์หญิงบางประเภท, ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน/การเคหะ, ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคามสามัคคี กีฬา นันทนาการในชุมชน, ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอาชีพและพัฒนาอาชีพสตรี เด็ก เยาวชน, ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล, ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำอาชีพการเกษตร, ส่งเสริมและสนับสนุนตลาดการจำหน่ายสินค้าชุมชน, ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เศรษฐกิจชุมชน/กองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             2. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ โต้ตอบหนังสือราชการ, งานคุมบัญชีงบประมาณ การทำฎีกา, งานทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์, งานจัดเก็บ บันทึก ประมวลผลข้อมูล จปฐ., งานประสานงานในสำนักงานและต่างหน่วยงาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             3. งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กที่ยากจนขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู, ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์, ส่งเสริมและสนับสนุนการฌาปนกิจสงเคราะห์, ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน, ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์, ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาจิตใจ พัฒนาร่างกายในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

             4. งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือนร้อนต่างๆ, งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง, งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา, งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษาฯลฯ, งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย, งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน, งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
109
 เมื่อวาน 
439
 เดือนนี้ 
11,908
 เดือนที่ผ่านมา 
16,419
 ปีนี้ 
80,518
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
380,417
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561