หน้าแรก >> ของดีบ้านเฮา >> ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง

 “ของดีบ้านเฮา” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และสถานที่สำคัญ

  20 กุมภาพันธ์ 2563 โดย Administrator

ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง

ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง
ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง

         เทศบาลตำบลบ้านกลางได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านท่าล้อ-ศรีคำ หมู่ 2 จำนวน 94 ไร่ 24 ตารางวา เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง และได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยอธิบดีกรมพลศึกษา ไปเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ซึ่งเทศบาลได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวนกว่า 24 ล้านบาท ประกอบด้วย สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน อัฒจรรย์มีหลังคา โรงยิมเนเซียม สนามฟุตซอล นอกจากนี้เทศบาลยังได้ดำเนินงาน โครงการขุดสระเก็บน้ำดิบ พร้อมก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ , สระกักเก็บน้ำทำแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำหลากและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง , ก่อสร้างรั้วสนามกีฬาพร้อมซุ้มทางเข้าฯ ,ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีแห่งนครหริภุญชัย , อาคารเรือนไทยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ นอกจากนี้เทศบาลได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง โดยในอนาคต เทศบาลฯจะขยายชั้นเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นชั้นเรียนกีฬาอย่างน้อย 1 ห้องเรียน โดยจัดประเภท ให้เด็กนักเรียนได้เลือกเรียนรู้ตามความถนัดในกีฬาเฉพาะด้าน ตลอดจนขณะนี้ได้มีประชาชนเข้ามา ใช้ประโยชน์ เป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจเป็นจำนวนมาก

ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง

         ประกอบกับศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติระดับอำเภอ จึงได้มีแนวคิดในการจัดพื้นที่สวนสาธารณะเพิ่มพื้นที่สีเขียว มุ่งสร้างป่าชุมชน “ป่าในเมืองอุตสาหกรรม ปอดแห่งใหม่ของคนลำพูน” เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแลนด์มาร์ค (Land Mark) แห่งใหม่ของตำบลบ้านกลาง และจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้นิทรรศการ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และต้นไม้ประจำรัชกาล“ต้นรวงผึ้ง” ซึ่งเป็นไฮไลท์ จุดเด่นของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯแห่งนี้ , สวนอนุรักษ์สมุนไพรผักพื้นบ้าน ที่นับวันใกล้จะสูญหายไปจากชุมชน ซึ่งอยู่บริเวณอาคารทรงไทยประยุกต์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯ ด้านข้างลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ในศูนย์กีฬาฯ , สวนป่าชุมชนที่มีการรักษาระบบนิเวศน์ให้ใกล้เคียงป่าธรรมชาติ พร้อมสะพานไม้ สกายวอร์ค (Sky Walk) เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ชมสวนป่าและสระกักเก็บน้ำในมุมสูง ,สวนสุขภาพของครอบครัว เพื่อการออกกำลังกาย ,สนามเด็กเล่นประเทืองปัญญา ,แหล่งจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารสุขภาพปลอดสารพิษ พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร เป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานทางเลือก และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์กีฬาและนันทนาการฯ ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจุดเริ่มต้นของแนวคิดการสร้างสวนป่านี้ เกิดจากการ ที่ได้นำคณะสมาชิกสภาฯ ,หัวหน้าส่วนราชการฯ,พนักงานเทศบาลฯ และกลุ่มพลังมวลชนตำบลบ้านกลาง ไปศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และสวนป่า ปตท.กรุงเทพมหานครฯ ประกอบกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกทุกวันนี้ได้ถูกทําลายลงอยางมาก มนุษยเรากําลังเผชิญกับปัญหาโลกร้อน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งเราควรตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นทรัพย์ล้ำค่าที่มนุษย์จะสามารถเก็บเกี่ยวใช้สอยไปได้ตลอดหลายรุ่นคน รวมถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนในอนาคต จึงเกิดเป็นแนวคิดการสร้างสวนป่าชุมชนในพื้นที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการฯ แห่งนี้ เนื่องจากป่าไม้ ต้นไม้ เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสร้างระบบนิเวศน์ และความสมดุลของธรรมชาติทั้งหมด จึงได้มีการออกแบบวางผังการจัดพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โดยตนได้ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ออกแบบวางผังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯตามแบบอารยสถาปัตย์ ให้มีความเหมาะสมและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มพื้นที่ และได้ขอความร่วมมือ ขออนุเคราะห์ ขอรับบริจาคต้นไม้จากส่วนราชการ ทั้งในระดับภาค จังหวัด อำเภอ ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน บริษัท ห้างร้านในนิคมอุตสาหกรรมฯในพื้นที่ร่วมบริจาคต้นไม้ หรือไม้ยืนต้นที่มีขนาดลำต้นใหญ่แข็งแรง สามารถล้อมเพื่อนำมาลงปลูกในพื้นที่ได้และในส่วนของสิ่งก่อสร้าง อาคารประกอบฯต่างๆ ตลอดจนถึงสะพานไม้เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ(Hardscape) ได้ประมาณการงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 201 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณจากงบสนับสนุนเพื่อการจัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯระดับอำเภอ ส่วนหนึ่ง ,งบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านกลางจัดสรรอีกส่วนหนึ่ง และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน อีกส่วนหนึ่งสมทบ โดยคาดหวังการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓-๕ ปี ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการร่วมด้วยช่วยกันผลักดันให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรมได้โดยเร็วที่สุด

ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง
ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
332
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561