หน้าแรก >> รางวัลแห่งเกียรติยศ

 รางวัลแห่งเกียรติยศ

  19 ภุมภาพันธ์ 2563 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            เทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้ารับประกาศนียบัตรจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2563...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            ใบประกาศเกียรติคุณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านการศึกษา...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ผ่านการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (Environmental Health Accreditation : EHA) ได้ระดับเกียรติบัตรรับรอง จำนวน 2 ระบบ ดังนี้ 1. รหัส EHA 1002 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด และ 2. รหัส EHA 6000 การจัดการเหตุรำคาญ โดยเทศบาลฯได้ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับพื้นฐาน อี...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีการจัดกิจกรรมในการลดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2562 จากนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ และภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกร...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนดีเยี่ยมระดับภาค โดยเข้ารับโล่รางวัลจากนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทร...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้า โดยมี ศาตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณฯให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือก ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุม...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            
เกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) 
...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”ในครั้งนีี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์และสรุปบทเรียน นำไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานโดดเด่น และนวัตกรรมการพัฒนาเมืองของเทศบาลที่...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปการแสดงล้านนา โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรใน...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
12
 เมื่อวาน 
322
 เดือนนี้ 
6,165
 เดือนที่ผ่านมา 
10,881
 ปีนี้ 
98,907
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
262,354
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561