หน้าแรก >> แหล่งท่องเที่ยว >> หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ

 หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ

  22 มกราคม 2561 โดย Administrator

หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ

ประวัติหมู่บ้านท่าล้อ-ศรีคำ-ต้นฮั่ง

         บ้านท่าล้อ-ศรีคำ ในสมัย ก่อนมีการทำไร่ทำนา ชาวบ้านจึงมารวมกันอยู่เป็นหมู่บ้าน อยู่กันด้วยความสามัคคี เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกัน ดำเนินชีวิตด้วยความขยันขันแข็งประกอบอาชีพทำไร่ทำนา เลี้ยงปศุสัตว์ เลี้ยงโค กระบือ มีวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา ชื่อบ้านท่าล้อ-ศรีคำ มีที่มาจากชื่อของต้นโพธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ เรียกว่า ต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านสะหรีคำและเพี้ยนมาเป็น ศรีคำ ในปัจจุบัน ผู้นำชุมชนในอดีตมีหลายคน ในปัจจุบันคือ นายณัฐธีร์ โพธิศาสตร์ เป็นกำนันตำบลบ้านกลาง

ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าล้อ-ศรีคำ-ต้นฮั่ง

บ้านท่าล้อ-ศรีคำ-ต้นฮั่ง

         ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองลำพูน อยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอเมืองลำพูน เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร

         มีจำนวนประชากรทั้งหมด 722 คน เป็นชาย 333 คน เป็นหญิง 389 คน จำนวนหลังคาเรือน 393 หลังคาเรือน

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอข้างเคียง ดังนี้

         ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านกลาง

         ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านศรีชุม

         ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านร่องส้าว

         ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านแม่ยาก

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

         สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านโดยทั่วไป จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

อาชีพประชากรในหมู่บ้าน

         ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างและทำเกษตรกรรม

สภาพทางสังคม

         ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี มีวัด 1 แห่ง คือ วัดศรีคำ มีพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมเพาะปลูก 50 % พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว

การคมนาคมขนส่ง

         ถนนสายหลักของหมู่บ้าน คือ ดอยติ-บ้านกลาง ถนนภายในหมู่บ้านปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีต

ประเพณีและวัฒนธรรม

         ในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่เมืองก็จะมีพิธีบวงสรวงเจ้าแม่ ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ของพระนางจามเทวี ตั้งอยู่ ณ คุ้มเทวี มีการดำหัวผู้สูงอายุ จัดเทศกาลลอยกระทงและทุกแรม 13 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปีจะมี พิธีสรงน้ำกู่ที่เก็บอัฎฐิของพระอธิการดวงจันทร์ จันทรังสี

การให้บริการสาธารณูปโภค

         คือ มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค น้ำใช้เพื่อการเกษตรมีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ ร้านค้าสหกรณ์

หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำหมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ

 

สถานที่สำคัญ

         วัดศรีคำ ตั้งอยู่เลขที่ 33 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 986

อาณาเขต

         ทิศเหนือ ทางสาธารณะ

         ทิศใต้ ลำน้ำแม่ยาก

         ทิศตะวันออก ทางสาธารณะ

         ทิศตะวันตก ลำน้ำแม่ยาก

         ภายในวัดประกอบด้วย วิหาร ศาลา และกุฏิสงฆ์

         วัดศรีคำสร้างเมื่อ พ.ศ. 2470 ตามประวัติแจ้งว่าสร้างเมื่อ ประมาณ พ.ศ. 2474 โดยสถานที่ตั้งเป็นหมู่บ้านในสมัยนั้นไม่สะดวกแก่การบำเพ็ญกุศล เพราะต้องเดินทางไปที่วัดขี้เหล็ก เป็นการลำบากมากในสมัยนั้น นายคำ แก้ว ณ ศรี จึงได้สละที่ดินให้สร้างวัด ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างเสนาสนะเท่าที่จำเป็น และได้นิมนต์พระอินถา สุวรรณโน จากวัดขี้เหล็กมาเป็นเจ้าอาวาส ในปัจจุบันมีพระมหากฤษณะ โสภณกิตติ เป็นเจ้าอาวาส

 

ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง

         เทศบาลตำบลบ้านกลางได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านท่าล้อ-ศรีคำ หมู่ ๒ จำนวน ๙๔ ไร่ ๒๔ ตารางวา เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง และได้ดำเนินงานโครงการใหญ่ๆไปแล้วหลายโครงการ อาทิ โครงการขุดสระเก็บน้ำดิบ พร้อมก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ โดยได้รับงบประมาณ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๙.๘ ล้านบาท จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้เทศบาลได้สนับสนุนงบประมาณของเทศบาล จำนวน ๓.๓ ล้านบาท เพื่อขุดสระกักเก็บน้ำ ทำแก้มลิง เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำหลากและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ,โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40เมตร และโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ ประกอบด้วยสนามฟุตบอล พร้อมลู่วิ่งมาตรฐาน อัฒจันทร์ โรงยิมอเนกประสงค์ ลานกีฬาอเนกประสงค์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวนกว่า ๒๔ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี พ.ศ. 2561-2562

         นอกจากนี้ เทศบาลได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง งบประมาณ 9,054,300 บาท ซึ่งให้เทศบาลฯสมทบอีก 1,017,300บาท รวมงบประมาณในการก่อสร้าง 10,071,600 บาท โดยมีที่มาที่ไปของการได้รับสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้คือ ภายหลังจากที่เทศบาลได้ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการ ก.พ.ร.ในการติดตามตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยได้มีการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างส่วนราชการของเทศบาล กับคณะอนุกรรมการ ก.พ.ร. ในเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา ที่เป็นกีฬาเฉพาะทางอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคต ซึ่งมีแนวคิดว่าอาจจะขยายชั้นเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นเป็นชั้นเรียนกีฬาอย่างน้อย 1 ห้องเรียน โดยจัดประเภทให้เด็กนักเรียนได้เลือกเรียนรู้ตามความถนัดในกีฬาเฉพาะด้านซึ่งงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนที่ได้รับจากกรมส่งเสริมงบฯล่าสุดนี้ จะได้ดำเนินการก่อสร้างภายในบริเวณศูนย์กีฬาฯแห่งนี้ด้วย ซึ่งในขณะเดียวกันนี้เทศบาลก็ได้ดำเนินการปรับพื้นที่เตรียมพร้อมการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารในส่วนต่างๆ ของศูนย์กีฬาฯ อาทิ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี พร้อมสวนสาธารณะ, อาคารศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนปัจฉิมาลัยเพื่อผู้สูงวัย ตลอดจนรั้วบริเวณโดยรอบศูนย์กีฬาและนันทนาการฯ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 9.2 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561

ศูนย์กีฬาและนันทนาการฯ
ศูนย์กีฬาและนันทนาการฯ
ศูนย์กีฬาและนันทนาการฯ
ศูนย์กีฬาและนันทนาการฯ
ศูนย์กีฬาและนันทนาการฯ

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
25
 เมื่อวาน 
387
 เดือนนี้ 
13,826
 เดือนที่ผ่านมา 
8,146
 ปีนี้ 
21,972
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
185,419
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561