สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 9 วิธีเอาตัวรอดจากโควิด-19 9 วิธีเอาตัวรอดจากโควิด-19 9 วิธีเอาตัวรอดจากโควิด-19 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
รางวัลแห่งเกียรติยศ
รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนดีเยี่ยมระดับภาค
รางวัล อปท ดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รางวัลเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ
และมาตรฐานโครงการอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น
รางวัล อปท.ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี
ใบประกาศเกียรติคุณ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้า
ทต.บ้านกลางลำพูนคว้ารางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนดีเยี่ยมระดับภาค
ใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562
ประกาศเกียรติคุณผลการประเมิน อันดับ 1 ตามโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ 2558
รางวัลศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น
ประกาศเกียรติคุณองค์กรลดก๊าซเรือนกระจก
เกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานทางวัฒนธรรม
รางวัล อปท.ดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติระดับทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
รางวัลเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
รางวัลนวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด
รางวัล อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ต่อเนื่อง 8 ปี
ประกาศเกียรติคุณ
รางวัล อปท.ที่มีการคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อผลิตพลังงาน ในระดับดีเยี่ยม
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ประกาศเกียรติคุณ ประเภทหน่วยงานภาครัฐดีเด่น สำหรับผู้สูงอายุ
รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ  ประเภทองค์กร และโครงการ
รางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก
ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมาตรการควบคุมการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบฯ ตามโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาการใช้วัสดุ ที่ปนเปื้อนแร่ใยหินจังหวัดลำพูน
รางวัล อปท. ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต
รางวัล อปท.ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ต่อเนื่อง 4 ปี
รางวัลพระปกเกล้า ต่อเนื่อง 2 ปี
เกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (Environmental Health Accreditation : EHA)
รางวัลแห่งเกียรติยศทั้งหมด 

 

แนะนำของดีบ้านเฮา
หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม
หมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง
หมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา
หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก
หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง
หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย
หมู่ที่ 9 บ้านกลาง
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
อนุสาวรีย์พญาผาบศัตรู
วัดศรีชุม
ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง
หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ
พระพุทธชยันตีศรีบ้านกลาง
หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว
หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
หอพระไตรปิฏกวัดร่องส้าว
พระเจ้าทองทิพย์
หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก
หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ
หอหลวง(หอจัย) พ่อปู่พญาฮุ้งขาว ประเพณีปางเก้า
ของดีบ้านเฮาทั้งหมด 

 

ข้อมูลน่าสนใจ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
15
 เมื่อวาน 
146
 เดือนนี้ 
572
 เดือนที่ผ่านมา 
16,254
 ปีนี้ 
62,031
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
225,478
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561