สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
รางวัลแห่งเกียรติยศ
รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ  ประเภทองค์กร และโครงการ
รางวัล อปท.ดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
รางวัล อปท.ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี
รางวัลศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานทางวัฒนธรรม
รางวัล อปท.ที่มีการคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อผลิตพลังงาน ในระดับดีเยี่ยม
รางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก
ทต.บ้านกลางลำพูนคว้ารางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนดีเยี่ยมระดับภาค
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
รางวัลนวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด
ประกาศเกียรติคุณผลการประเมิน อันดับ 1 ตามโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ 2558
รางวัลเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติระดับทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
ใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562
รางวัล อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ต่อเนื่อง 8 ปี
ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมาตรการควบคุมการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบฯ ตามโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาการใช้วัสดุ ที่ปนเปื้อนแร่ใยหินจังหวัดลำพูน
ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลพระปกเกล้า ต่อเนื่อง 2 ปี
รางวัล อปท.ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ต่อเนื่อง 4 ปี
รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น
รางวัล อปท ดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประกาศเกียรติคุณ ประเภทหน่วยงานภาครัฐดีเด่น สำหรับผู้สูงอายุ
รางวัลเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ
และมาตรฐานโครงการอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รางวัล อปท. ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต
รางวัลแห่งเกียรติยศทั้งหมด 

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ
หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย
หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก
หมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี “คุ้มเทวี”
หอหลวง(หอจัย) พ่อปู่พญาฮุ้งขาว ประเพณีปางเก้า
พระพุทธชยันตีศรีบ้านกลาง
อนุสาวรีย์พญาผาบศัตรู
หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ
หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
หมู่ที่ 9 บ้านกลาง
วัดศรีชุม
หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว
หมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา
หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม
หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง
หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก
พระเจ้าทองทิพย์
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 

 

ข้อมูลน่าสนใจ