หน้าแรก >> เกี่ยวกับเทศบาล >> ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 ข้อมูลพื้นฐานตำบล

  18 มกราคม 2561 โดย Administrator

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

         เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2537 ได้มีพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 3 มีนาคม 2538 และตำบลบ้านกลางได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อมาได้มีการเลือกสมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2538 และกำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน แพทย์ประจำตำบลเป็นสมาชิกโดนตำแหน่ง และใน 4 ปีแรก ให้นายเมืองคำ เรือนดล เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามมติข้อบังคับ และแผนการพัฒนาตำบลและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งดำรงตำแหน่งในช่วงปี พ.ศ.2538 – 2542

         ต่อมาได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2542 – 2546 จากหมู่บ้านละ 2 คน และคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่นขึ้น คือ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารใหม่ ผลปรากฏว่า นายประสิทธิ์ จันทกลาง ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จนกระทั่งครบวาระ เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2546 และได้จัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 24 สิงหาคม 2546 โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ที่ได้รับการเลือกตั้ง ทั้ง 22 ท่าน ได้คัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่น ผลปรากฏว่า นายประสิทธิ์ จันทกลาง ได้รับ คะแนนเสียงจากสมาชิกสภาฯให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ในช่วงปี พ.ศ. 2546 – 2550 หลังจากนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้ยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 และได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ซึ่งเป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2550 ผลปรากฏว่า นายวิทยากร เขื่อนแก้ว ได้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2554 และการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2555 ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง ได้รับเลือกตั้ง เป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง จนถึงปัจจุบัน

แผนที่ของตำบลบ้านกลาง

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

ลักษณะภูมิประเทศ

         ตำบลบ้านกลางตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองลำพูน ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำกวง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ประมาณ 8 กิโลเมตร

พื้นที่ของตำบล

         ตำบลบ้านกลางมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 18,314 ตารางกิโลเมตร 11,446.25 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร 4,483 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.86 ของพื้นที่ทั้งหมด มีประชากรทั้งสิ้น 10,946 คน 10,651 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 5,103 คน แยกเป็นหญิง 5,843 คน รายได้เฉลี่ย 35,565 บาท/ครัวเรือน/ปี

         * ที่มาข้อมูล : สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกลาง ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลักษณะภูมิอากาศ

         ลักษณะภูมิอากาศของตำบลบ้านกลาง แบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ

         ฤดูร้อน - เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส

         ฤดูฝน - เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนของทุกปี ปริมาณน้ำฝน 103.25 มิลลิลิตร

         ฤดูหนาว - เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส

อาณาเขตของตำบล

         ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน

         ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลศรีบัวบาน , ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน

         ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน

         ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเหมืองง่า , ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน

สภาพทั่วไปของตำบล

         ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้านประกอบด้วย

         หมู่ 1 บ้านพญาผาบ

         หมู่ 2 บ้านท่าล้อ – ศรีคำ - ต้นฮั่ง

         หมู่ 3 บ้านขี้เหล็ก

         หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย - หนองเป็ด

         หมู่ 5 บ้านศรีชุม

         หมู่ 6 บ้างสิงห์เคิ่ง - คอกวัว

         หมู่ 7 บ้านร่องส้าว

         หมู่ 8 บ้านแม่ยาก

         หมู่ 9 บ้านกลาง

         หมู่ 10 บ้านประตูโขง

         หมู่ 11 บ้านหอชัย

         หมู่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา

การประกอบอาชีพ

         อาชีพในภาคเกษตรกรรม

         ได้แก่ ทำนา ทำสวย(ลำไย) เลี้ยงสัตว์(โค)

         อาชีพภาคธุรกิจ และส่วนตัว

         ได้แก่ การทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน (เฟอร์นิเจอร์) ค้าขาย รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทำธุรกิจส่วนตัว (หอพัก) และบ้านเช่า เป็นต้น

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
284
 เมื่อวาน 
270
 เดือนนี้ 
5,110
 เดือนที่ผ่านมา 
9,121
 ปีนี้ 
5,110
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
168,557
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561