หน้าแรก >> แหล่งท่องเที่ยว >> หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย

 หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย

  22 มกราคม 2561 โดย Administrator

หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย

ประวัติหมู่บ้านหอชัย

         เดิมเรียกว่าบ้านหน้าหอ เพราะมีเสื้อบ้านและได้เปลี่ยนมาเป็นบ้านหอชัยในภายหลังอาชีพเดิมค้าขาย ทำไร่ทำนา ชาวบ้านจึงมารวมกันอยู่เป็นหมู่บ้าน อยู่กันด้วยความสามัคคีเอื้อเฟื้อเกื้อกลูต่อกัน ดำเนินชีวิตด้วยความขยันขันแข็งผู้ใหญ่บ้านในอดีตมีหลายคน ในปัจจุบันคือ นายสมศักดิ์ ไชยรังษี เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านบ้านหอชัย

 

บ้านหอชัย

         ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองลำพูน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ไปทางนิคมอุตสาหกรรม เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร โดยแยกออกมาจาก หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2544 ตามความคิดในมาตรา 6 พรบ.ลักษณะปกครองท้องถิ่นที่ พ.ศ. 2475

         มีจำนวนประชากรทั้งหมด 404 คน เป็นชาย 197 คน หญิง 207 คน จำนวนหลังคาเรือน 485

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอข้างเคียง ดังนี้

         ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลมะเขือแจ้

         ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านพญาผาบ

         ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านกลาง

         ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านขี้เหล็ก

ลักษณะภูมิประเทศ

         สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านโดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

อาชีพ

         ประชาชนกรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง และทำเฟอร์นิเจอร์

สภาพทางสังคม

         ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย มีศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง มีพื้นที่ในการทำอุตสาหกรรมและทำเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ปลูกข้าว พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ลำไย

การคมนาคมขนส่ง

         ถนนสายสันป่าฝ้าย – บ้านธิ ซึ่งเป็นเส้นทางจากจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ ถนนภายในหมู่บ้านจะเป็นถนนคอนกรีต

ประเพณีและวัฒนธรรม

         แห่เทียนเข้าพรรษา ลอยกระทง สงกรานต์ สรงน้ำพระธาตุประเพณีปางเก้า

การให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

         คือ มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ที่ทิ้งและกำจัดขยะ การระบายน้ำ อาคารอเนกประสงค์ หอกระจายข่าว น้ำใช้เพื่อในการเกษตร มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ

 

ศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอร์รี่เทศบาลตำบลบ้านกลาง

ศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอร์รี่เทศบาลตำบลบ้านกลาง

 

ศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอร์รี่เทศบาลตำบลบ้านกลาง

 

ศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอร์รี่เทศบาลตำบลบ้านกลาง

 

         คณะผู้บริหารนำโดย ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มีนโยบายที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะเด็ก การจัดสวัสดิการให้กับประชาชน ในเขตตำบลบ้านกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเด็ก และ เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของประชาชนและแรงงานในเขตพื้นที่ที่เสนอปัญหา และความต้องการต่อจังหวัด เกี่ยวกับความต้องการสถานที่รับเลี้ยงเด็กอ่อน โดยการจัดตั้งศูนย์เจริญวัย (เนอร์สเซอรี่) เทศบาลตำบลบ้านกลางขึ้น ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลางถือเป็นเทศบาลแห่งแรกของจังหวัดลำพูนที่ดำเนินการด้านนี้อย่างจริงจัง ทุ่มเททั้งงบประมาณและความใส่ใจ บ่งบอกถึงวิสัยทัศน์การทำงานของผู้บริหารที่ได้ดำเนินการตามภารกิจหน้าที่โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่เกิด – เสียชีวิต

         ศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอรี่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กตั้งแต่ 3 เดือน – 2 ปี เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เป็นวัยแรงงานทำงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมและไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตร จึงทำให้เด็กไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและเป็นพื้นฐานของการศึกษาในระดับต่อไป

วิสัยทัศน์

สร้างรากฐานการเรียนรู้    ดูแลดุจลูกหลาน
อบอุ่นปลอดภัยเหมือนอยู่บ้าน    พัฒนาการสมวัย

ศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอร์รี่เทศบาลตำบลบ้านกลาง

ห้องหนอนน้อย จำนวน 2 คน - ชาย 1 คน หญิง 1 คน

ห้องดักแด้ จำนวน 8 คน - ชาย 7 คน หญิง 1 คน

ห้องผีเสื้อ จำนวน 41 คน - ชาย 21 คน หญิง 20 คน

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
31
 เมื่อวาน 
387
 เดือนนี้ 
13,826
 เดือนที่ผ่านมา 
8,146
 ปีนี้ 
21,972
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
185,419
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561